Obec Olešná v zmysle § 9 a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a v súlade s Uznesením Obecného zastupiteľstva v Olešnej č. 207/2018 zo dňa 21.09.2018 zverejňuje zámer odpredaja pozemkov z dôvodu hodného osobitného zreteľa a to:
Predmet odpredaja:
-
novovytvorená parcela CKN č.213/18 - zastavaná plocha o výmere 70 m2, ktorá bola vytvorená z parcely CKN č.213/4
- novovytvorená parcela CKN č.461/4 - orná pôda o výmere 380 m²,  ktorá bola vytvorená z parcely CKN č.461/1
Cena: 5 €/m²
Záujemcom: J Cudrák, bytom Olešná a p. M.Cudráková, bytom Olešná

pdf Zverejnenie celého zámeru odpredať nehnuteľný majetok obce v k. ú. Olešná z dôvodu prípadu hodného osobitného zreteľa spolu s uznesením OZ č. 207/2018 zo dňa 21.09.2018    1353,524 KB