Obec Olešná v zmysle § 9 a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a v súlade s Uznesením Obecného zastupiteľstva v Olešnej č. 135/2018 zo dňa 12.07.2018 zverejňuje zámer odpredaja pozemkov z dôvodu hodného osobitného zreteľa a to:
Pozemok: registra „C“ p. č. 459/2 – orná pôda o výmere 136 m² v k. ú. Olešná, zapísané na LV. č. 1095 kataster územia Olešná vlastníka Obec Olešná
Cena: 5 €/m²
Záujemcom: V. Mravec, bytom Olešná a p. E. Mravcová, rod. Bukovcová, bytom Olešná
Odôvodnenie: Obec uvedený pozemok v danej lokalite nevyužíva

pdf Zverejnenie celého zámeru odpredať nehnuteľný majetok obce v k. ú. Olešná z dôvodu prípadu hodného osobitného zreteľa spolu s uznesením OZ č. 135/2018 zo dňa 12.07.2018    1290,270 KB