pdf Zámer na prenájom majetku z dôvodu hodného osobitného zreteľa    2256,308 KB

Vyvesené na úradnej tabuli obce dňa 31.05.2018