Obecné zastupiteľstvo Obce Olešná podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.  schvaľuje
Zverejnenie zámeru odpredať nehnuteľný majetok obce v k. ú. Olešná z dôvodu prípadu hodného osobitného zreteľa, a to:
parcelu CKN č. 541/31 orná pôda o výmere 642 m² a parcelu CKN č. 541/32 ost. pl. o výmere 119 m² v k. ú. Olešná, vedenú na LV obce č.1095 žiadateľovi p. M. Šuškovi bytom Olešná za cenu 5 €/1m².

pdf Zverejnenie celého zámeru odpredať nehnuteľný majetok obce v k. ú. Olešná z dôvodu prípadu hodného osobitného zreteľa spolu s uznesením OZ č. 80/2018 zo dňa 11.05.2018    251,722 KB