OZNÁMENIE OBCE OLEŠNÁ
Obec Olešná v zmysle § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a v súlade s Uznesením Obecného zastupiteľstva v Olešnej č. 11/2018 zo dňa 01.02.2018 zverejňuje

ZÁMER ODPREDAJA POZEMKU Z DÔVODU HODNÉHO OSOBITNÉHO ZRETEĽA

Predmet odpredaja:
Pozemok:
registra „C“ p. č. 541/29 – o výmere 713 m² v k. ú. Olešná, zapísané na LV. č. 1095 kataster územia Olešná vlastníka Obec Olešná
Cena: 5 €/m²

pdf Zverejnenie celého zámeru odpredať nehnuteľný majetok obce v k. ú. Olešná z dôvodu prípadu hodného osobitného zreteľa spolu s uznesením OZ č. 11/2018 zo dňa 01.02.2018    252,544 KB