OZNÁMENIE OBCE OLEŠNÁ
Obec Olešná v zmysle § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a v súlade s Uznesením Obecného zastupiteľstva v Olešnej č. 357/2017 zo dňa 08.12.2017 zverejňuje

ZÁMER ODPREDAJA POZEMKU Z DÔVODU HODNÉHO OSOBITNÉHO ZRETEĽA

Predmet odpredaja:
Pozemky:
registra „C“ p. č. 4110/1 – trvalý trávny porast o výmere 136 m² v k. ú. Olešná,
registra „C“ p. č. 4106/2 – trvalý trávny porast o výmere 111 m² v k. ú. Olešná,
registra „C“ p. č. 4106/3 – trvalý trávny porast o výmere 296 m² v k. ú. Olešná.
zapísané na LV. č. 1095 a na LV č. 2887 kataster územia Olešná vlastníka Obec Olešná
Cena: 1 €/m²

pdf Zverejnenie celého zámeru odpredať nehnuteľný majetok obce v k. ú. Olešná z dôvodu prípadu hodného osobitného zreteľa spolu s uznesením OZ č. 357/2017 zo dňa 08.12.2017    576,295 KB