Obec Olešná upozorňuje daňovníkov, ktorým vznikli zmeny, ktoré majú vplyv na daň z nehnuteľností, že tieto zmeny (na základe napr. stavebných povolení, kolaudačných rozhodnutí, ohlásení drobných stavieb, kúpnopredajných zmlúv za rok 2016 a pod.) sú podľa ustanovení  zákona č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a poplatku za komunálne odpady v znení zmien tieto skutočnosti povinní oznámiť do 31. januára 2017. Zároveň do 31. januára je potrebné doložiť doklady na uplatnenie zníženia dane z nehnuteľností (napr. ZŤP).