Starosta obce Olešná oznamuje občanom, že dňa 30.08.2019 (t. j. v piatok) bude Obecný úrad Olešná zatvorený.
Úradné záležitosti si bude možné opätovne vybaviť dňa 02.09.2019

Štefan Cudrák
starosta obce

Starosta obce Olešná podľa § 13 ods. 4 písm. a)  zákona č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien zvoláva rokovanie Obecného zastupiteľstva obce Olešná na deň: 14.08.2019 o 14.00 hod. v zasadacej miestnosti Obecného úradu Olešná.

pdfCelá pozvánka (s programom) na rokovanie Obecného zastupiteľstva obce Olešná - 14.08.2019 o 14.00 hod. v zasadacej miestnosti Obecného úradu Olešná   368,438 KB

Oznamujeme občanom, že od 3. júna 2019 si môžu prísť na OcÚ Olešná v úradných hodinách, podpísať Zmluvu o výpožičke záhradného kompostéra.
Občania si po podpise zmluvy môžu kompostér ihneď prevziať, prípadne využiť rozvoz kompostérov do domácností organizovaný obcou. Návrh Zmluvy o výpožičke kompostéra je zverejnený na tejto stránke v sekcii Zverejňovanie dokumentov a na Úradnej tabuli obce. Kompostéry sa budú rozdávať v rozloženom stave. Každý občan dostane pri podpise kópiu zmluvy, montážny návod a brožúrku správneho kompostovania.
Zároveň vyzývame občanov, ktorí ešte nemajú uhradený poplatok za TKO (prípadne doložené doklady k úľave), aby si túto povinnosť čo najskôr splnili.

pdf Technický list kompostéra Combox 1050 (objem 1080 l)    365,398 KB

pdf Návod na zloženie kompostéra Combox 1050 (objem 1080 l)    327,162 KB

Starosta obce Olešná podľa § 13 ods. 4 písm. a)  zákona č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien zvoláva rokovanie Obecného zastupiteľstva obce Olešná na deň: 09.05.2019 o 16.00 hod. v zasadacej miestnosti Obecného úradu Olešná.

pdfCelá pozvánka (s programom) na rokovanie Obecného zastupiteľstva obce Olešná - 09.05.2019 o 16.00 hod. v zasadacej miestnosti Obecného úradu Olešná   584,547 KB

Zverejnenie informácie o zverejnenej zmluve o dielo, ktorá bola zverejnená v sekcii Zverejňovanie dokumentov, kde však je správne uvedené v názve nie "Návrh Zmluvy o dielo" - ako je zverejnené v sken dokumente, ale správny názov zverejneného dokumentu má byť: : "Zmluva o dielo č. 2019/EA/01/001".
Obsahovo nejde o iný dokument - ide o totožnú zmluvu - Cesta na IBV - Olešná Rovňany, kde však bola v originále tohto dokumentu, zrejme nedopatrením, uvedená formálna chyba.

OZNÁMENIE OBCE OLEŠNÁ
Obec Olešná v zmysle § 9 a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a v súlade s Uznesením Obecného zastupiteľstva v Olešnej č. 97/2019 zverejňuje zámer odpredaja pozemkov z dôvodu hodného osobitného zreteľa a to:
Predmet odpredaja:
Zámer odpredaja majetku Obce Olešná z dôvodu prípadu hodného osobitného zreteľa v súlade s § 9a ods. 8 písm. e) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a to parcelu KNE č. 6978/1- trvalý trávnatý porast o výmere 3 m²  vedenú na LV č.4949 v k. ú. Obce Olešná a nahradenú novo vytvorenou parcelou č.3567/2 s podielom obce Olešná ako podielového vlastníka: 2-obec Olešná s podielom 1/4, podielového vlastníka 3- obec Olešná s podielom 1/8 a podielového vlastníka 4- obec Olešná s podielom 1/16 s celkovou výmerou všetkých podielov 1,32 m2 p. Anne Svitkovej, bytom Olešná č.648 za cenu 5€/m². Novo vytvorená parcela č.3567/2 namiesto parcely č. 6978/1 bola vytvorená na základe GP č.66/2018 vyhotoveného vyhotoviteľom Bc. J. Jančíkom.
Cena: 5 €/m²
Záujemcovi: p. Anne Svitkovej, bytom Olešná č.648

pdf Zverejnenie celého zámeru odpredať nehnuteľný majetok obce v k. ú. Olešná z dôvodu prípadu hodného osobitného zreteľa spolu s uznesením OZ č. 97/2019 zo dňa 17.04.2019 97/2019 zo dňa 17.04.2019   239,710 KB