Starosta obce Olešná podľa § 13 ods. 4 písm. a)  zákona č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien zvoláva rokovanie Obecného zastupiteľstva obce Olešná na deň: 08.03.2019 v zasadacej miestnosti Obecného úradu Olešná.

pdfCelá pozvánka (s programom) na rokovanie Obecného zastupiteľstva obce Olešná - 08.03.2019 o 15:30 hod. v zasadacej miestnosti Obecného úradu Olešná  535,127 KB

Podľa Zákona č. 329/2018 Z.z. o poplatkoch za uloženie odpadov a Zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch v znení neskorších predpisov, obec Olešná zverejňuje úroveň vytriedenia komunálnych odpadov pre rok 2018.

Úroveň vytriedenia komunálnych odpadov pre rok 2018 = 14,27 %

Poznámka:
Podľa prílohy č. 2 Zákona o poplatkoch za uloženie odpadov je úroveň vytriedenia KO percentuálny podiel, ktorý sa vypočíta ako: súčet hmotností vytriedených zložiek KO, ktoré sú uvedené v prílohe č. 1 Zákona o odpadoch (m zložka 1 + m zložka 2 + m zložka n) sa vydelí hmotnosťou všetkých komunálnych odpadov vznikajúcich v obci za predchádzajúci kalendárny rok. Vychádza sa z údajov, ktoré obec ohlásila prostredníctvom „Ohlásenia o vzniku odpadu a nakladaní s ním“, príslušnému okresnému úradu za predchádzajúci kalendárny rok.

Starosta obce Olešná podľa § 13 ods. 4 písm. a)  zákona č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien zvoláva rokovanie Obecného zastupiteľstva obce Olešná na deň: 20.02.2019 v zasadacej miestnosti Obecného úradu Olešná.

pdfCelá pozvánka (s programom) na rokovanie Obecného zastupiteľstva obce Olešná - 20.02.2019 o 15.30 hod. v zasadacej miestnosti Obecného úradu Olešná  481,404 KB

Zníženie energetickej náročnosti administratívnej budovy - Olešná 493Obec Olešná realizuje projekt spolufinancovaný Európskou úniou na základe podpísanej Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, ktorý spočíva v súbore opatrení vedúcich k zvýšeniu energetickej efektívnosti, resp. zníženiu energetickej náročnosti budovy Obecného úradu v obci Olešná.

V r. 2017 boli obci Olešná poukázané finančné prostriedky vo výške 10.000,00 €.
Poskytovateľ: Ministerstvo vnútra SR za účelom prevencie kriminality - Projekt „Zvyšovanie pocitu bezpečia obyvateľov obce a návštevníkov“.

Cieľová skupina: obyvatelia obce, jej návštevníci a iné subjekty pôsobiace na území obce, veková hranica cieľovej skupiny je neobmedzená a patria do nej občania, u ktorých na základe tohto projektu dôjde k zmene postoja k svojej bezpečnosti a k prehĺbeniu spolupráce s orgánmi samosprávy, polície a orgánmi štátnej správy.
Kamery sú umiestnené:
Budova obecného úradu Olešná - 1 ks a dielne – areál - 1 ks
Cintorín Olešná – Potôčky - 1 ks
Dom smútku a cintorín Predná Olešná - 1 ks
Ihrisko Olešná Potôčky - 1 ks

„Projekt bol finančne podporený Radou vlády SR pre prevenciu kriminality“.