Starosta obce Olešná podľa § 13 ods. 4 písm. a)  zákona č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien zvoláva rokovanie Obecného zastupiteľstva obce Olešná na deň: 09.05.2019 o 16.00 hod. v zasadacej miestnosti Obecného úradu Olešná.

pdfCelá pozvánka (s programom) na rokovanie Obecného zastupiteľstva obce Olešná - 09.05.2019 o 16.00 hod. v zasadacej miestnosti Obecného úradu Olešná   584,547 KB

Zverejnenie informácie o zverejnenej zmluve o dielo, ktorá bola zverejnená v sekcii Zverejňovanie dokumentov, kde však je správne uvedené v názve nie "Návrh Zmluvy o dielo" - ako je zverejnené v sken dokumente, ale správny názov zverejneného dokumentu má byť: : "Zmluva o dielo č. 2019/EA/01/001".
Obsahovo nejde o iný dokument - ide o totožnú zmluvu - Cesta na IBV - Olešná Rovňany, kde však bola v originále tohto dokumentu, zrejme nedopatrením, uvedená formálna chyba.

OZNÁMENIE OBCE OLEŠNÁ
Obec Olešná v zmysle § 9 a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a v súlade s Uznesením Obecného zastupiteľstva v Olešnej č. 97/2019 zverejňuje zámer odpredaja pozemkov z dôvodu hodného osobitného zreteľa a to:
Predmet odpredaja:
Zámer odpredaja majetku Obce Olešná z dôvodu prípadu hodného osobitného zreteľa v súlade s § 9a ods. 8 písm. e) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a to parcelu KNE č. 6978/1- trvalý trávnatý porast o výmere 3 m²  vedenú na LV č.4949 v k. ú. Obce Olešná a nahradenú novo vytvorenou parcelou č.3567/2 s podielom obce Olešná ako podielového vlastníka: 2-obec Olešná s podielom 1/4, podielového vlastníka 3- obec Olešná s podielom 1/8 a podielového vlastníka 4- obec Olešná s podielom 1/16 s celkovou výmerou všetkých podielov 1,32 m2 p. Anne Svitkovej, bytom Olešná č.648 za cenu 5€/m². Novo vytvorená parcela č.3567/2 namiesto parcely č. 6978/1 bola vytvorená na základe GP č.66/2018 vyhotoveného vyhotoviteľom Bc. J. Jančíkom.
Cena: 5 €/m²
Záujemcovi: p. Anne Svitkovej, bytom Olešná č.648

pdf Zverejnenie celého zámeru odpredať nehnuteľný majetok obce v k. ú. Olešná z dôvodu prípadu hodného osobitného zreteľa spolu s uznesením OZ č. 97/2019 zo dňa 17.04.2019 97/2019 zo dňa 17.04.2019   239,710 KB

Starosta obce Olešná podľa § 13 ods. 4 písm. a)  zákona č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien zvoláva rokovanie Obecného zastupiteľstva obce Olešná na deň: 17.04.2019 v zasadacej miestnosti Obecného úradu Olešná.

pdfCelá pozvánka (s programom) na rokovanie Obecného zastupiteľstva obce Olešná - 17.04.2019 o 14.00 hod. v zasadacej miestnosti Obecného úradu Olešná   1280,233 KB

Obec Olešná oznamuje občanom, že v dňoch od 08.04.2019 do 12.04.2019 bude prebiehať v obci veľkoobjemový zber odpadu. Žiadame občanov, aby si veľkoobjemový odpad (ako napr. nábytok, okná, dvere, nádoby, plechové rúry, podlahová krytina, guma, linoleum, bicykle a pod.) vyložili pred bránu rodinného domu. Do veľkoobjemového odpadu nepatria odpadové pneumatiky ani stavebný odpad. Zber bude v obci rozdelený na nasledujúce lokality

PONDELOK

 Lokalita L 1 

Sklený vrch, Šulkov Potok

UTOROK

 Lokalita L 2 

Cintorín Predná Olešná, Priečnica

STREDA

 Lokalita L 3 

Rovňany, p. Bocko

ŠTVRTOK

 Lokalita L 4 

Potôčky, Kolónia

PIATOK

 Lokalita L 5

Solisko, u Badžgoni, Burkov vrch

Dôrazne žiadame občanov, aby dodržiavali vyššie uvedený harmonogram zberu a aby si veľkoobjemový odpad pripravili na prístupné miesto najskôr v predvečer zberu a najneskôr v ranných hodinách v deň zberu. Z dôvodu veľkého množstva veľkoobjemového odpadu sa pracovníci nebudú vracať do už vyzbieraných lokalít.

 

Podľa Zákona č. 329/2018 Z.z. o poplatkoch za uloženie odpadov a Zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch v znení neskorších predpisov, obec Olešná zverejňuje úroveň vytriedenia komunálnych odpadov pre rok 2018.

Úroveň vytriedenia komunálnych odpadov pre rok 2018 = 14,27 %

Poznámka:
Podľa prílohy č. 2 Zákona o poplatkoch za uloženie odpadov je úroveň vytriedenia KO percentuálny podiel, ktorý sa vypočíta ako: súčet hmotností vytriedených zložiek KO, ktoré sú uvedené v prílohe č. 1 Zákona o odpadoch (m zložka 1 + m zložka 2 + m zložka n) sa vydelí hmotnosťou všetkých komunálnych odpadov vznikajúcich v obci za predchádzajúci kalendárny rok. Vychádza sa z údajov, ktoré obec ohlásila prostredníctvom „Ohlásenia o vzniku odpadu a nakladaní s ním“, príslušnému okresnému úradu za predchádzajúci kalendárny rok.

Zníženie energetickej náročnosti administratívnej budovy - Olešná 493Obec Olešná realizuje projekt spolufinancovaný Európskou úniou na základe podpísanej Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, ktorý spočíva v súbore opatrení vedúcich k zvýšeniu energetickej efektívnosti, resp. zníženiu energetickej náročnosti budovy Obecného úradu v obci Olešná.