V súlade s vydaným povolením Okresného úradu Žilina,odboru cestnej dopravy a pozemných komunikácií č. p. OU-ZA-OCDPK-2017/025205/04/BIL zo dňa 30.05.2017, bude v dňoch 24. – 25. júna 2017 (v čase od soboty 08:00 hod. do nedele 16:00 hod.) realizovaná úplná uzávierka cesty I/18 v Strečnianskej úžine z dôvodu pokračovania realizácie protihavarijných opatrení v rámci geologickej úlohy „Sanácia skalného brala Strečno, II. etapa“.

Cesta I/18 bude uzavretá v smere od Žiliny pred parkoviskom pod hradom Strečno a v smere od Vrútok za Dubnou skalou v mieste obojstranného parkoviska.

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranný zboru v Čadci  v súlade  s § 4 písm. b)  a s § 21 písm. a) v nadväznosti na § 21 písm. n) zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov a s § 2 ods. 1 vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 121/2002 Z. z. o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov VYHLASUJE ČAS ZVÝŠENÉHO NEBEZPEČENSTVA VZNIKU POŽIARU na lesných pozemkoch a v ich ochrannom pásme (50 m od hranice lesného pozemku) v územnom obvode okresu Čadca a Kysucké Nové Mesto od 30. 05. 2017  od 07.00 hod.  do odvolania.
V čase zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru je každý povinný dodržiavať zásady protipožiarnej bezpečnosti.

Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny v termíne od 20.04.2017 07:30 hod. do 20.04.2017 16:30 hod.
Obmedzená distribúcia elektriny bude pre odberné miesta a lokality uvedené tu.

Obecný úrad Olešná v spolupráci s Kysuckou knižnicou Čadca a so Základnou školou s materskou školou č. 464 pozýva čitateľov románov slovenskej spisovateľky Slávky Koleničovej na besedu, ktorá sa uskutoční dňa 1. decembra 2016 o 10.00 hodine v budove základnej školy s materskou školou Olešná č.464.