Dňa 28.03.2010 sa uskutočnilo „Verejné zhromaždenie občanov“ v kultúrnom dome Olešná za účelom:
1, Výstavba kanalizácie a vodovodov firmou SEVAK a možnosti pripojenia sa na tieto siete.
2, Dom Smútku

Obecný   úrad   Olešná   –   správa   dane   z nehnuteľností upozorňuje všetkých daňovníkov, ktorí majú v obci Olešná nehnuteľnosti, aby oznámili každú zmenu, ktorá môže mať vplyv na zmenu dane z nehnuteľností.
Jedná sa najmä o:
–  novopostavené/pristavené hospodárske budovy
–  altánky
–  garáže
–  prístrešky na autá
–  počet podlaží v rodinnom dome  (1. podlažie sú pivnice) 

Podľa zákona č. 500/2004 Z.z. v znení zmien pri hlásení pobytu je občan povinný predložiť:
   –   platný občiansky preukaz
   –   doklad o vlastníctve alebo spoluvlastníctve budovy z katastra nehnuteľností nie starší ako 3 mesiace pre neúradné účely
   –   súhlas vlastníka budovy o prihlásení na pobyt (vlastník budovy ho vykoná na obecnom úrade pri prihlásení občana na pobyt)
   –   ak ide o dieťa, ktoré má 15 rokov /vybavenie prvého občianskeho preukazu/ predkladá sa rodný list
Podľa zákona č. 145/95 Z.z. v znení zmien sa za vydanie potvrdenia o pobyte vyberá správny poplatok vo výške 3 €.

Rozhodnutie o pridelení súpisného čísla sa vydáva na základe žiadosti stavebníka, ktorú vyplní na OcÚ Olešná. K vydaniu rozhodnutia je potrebné predložiť:
   –   kolaudačné rozhodnutie
   –   doklad o vlastníctve pozemku alebo doklad o inom práve k pozemku (nie starší ako 3 mesiace)

V priestoroch kutúrneho domu v Olešnej máte možnosť prenajať priestory na rôzne účely a príležitosti ( svadby, oslavy, plesy a iné podujatia).

V priestoroch KD je k dispozícii zariadená kuchyňa, ktorá sa môže prenajímať i na varenie či pečenie.

Poplatok z prenájmu:

  1. 66,00 Eur (24 hodín za užívanie sály KD)
  2. 33,00 Eur (do 10 hodín užívania sály KD)
  3. 16,50 Eur (deň za užívanie kuchyne)

Okrem týchto platieb je nájomník povinný uhradiť spotrebovanú elektrickú energiu podľa odpisu elektromeru a vykurovanie podľa odpisu plynomeru.