Začiatkom roka 2016 nastali zmeny v legislatíve na úseku dopravy, ktoré priniesli do tejto oblasti množstvo noviniek. Jednou z nich, ktorá určite stojí za povšimnutie je tzv. GENERÁLNY PARDON pre vozidlá bez platnej technickej a emisnej kontroly, ktorý zaviedlo do platnosti v období od 1.1.2016 do 29.2.2016 Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky. O danej téme si občanov Okresu Čadca, dovoľuje informovať Ing. Martin Benko, vedúci odboru cestnej dopravy a pozemných komunikácii, Okresného úradu Čadca.

Generálny pardon, ako sa zvykne označovať paragrafové znenie, ktoré nájdeme v § 112h v novelizovanom zákone č. 725/2004 Z.z., dáva možnosť majiteľom všetkých vozidiel, ktorý nemajú na svojom vozidle vykonanú platnú emisnú a technickú kontrolu v lehotách stanovených zákonom, tak učiniť v lehote dvoch mesiacov (so začiatkom od 1.1.2016) a to bez sankčného postihu (pokuty), ktorá im za túto stagnáciu hrozí.

Taktiež je možné v prípade zlého technického stavu vozidla (nutná oprava, servis, výmena náhradného dielu ...), ktorý si vyžaduje časovo rozsiahlejšiu lehotu prekračujúcu interval generálneho pardonu, využiť inštitút dočasného vyradenia vozidla z premávky na pozemných komunikáciách – tj. vyradenie vozidla z premávky na určitý čas – nie však z evidencie. O túto možnosť dočasného vyradenia vozidla z premávky je možné požiadať na Okresnom dopravnom inšpektoráte v Čadci. Zároveň aj touto formou dávam do povšimnutia, že rezort dopravy spustil od 1.1.2016 Jednotný informačný systém v cestnej doprave a jednou z funkcionalít tohto systému je aj sledovanie termínov lehoty platnosti vyššie spomínaných kontrol. Systém sa delí na verejnú a neverejnú časť, pričom v tej verejnej je občanom poskytnutá služba, ktorá po zaregistrovaní sa so systému upozorňuje majiteľa vozidla na blížiaci sa termín skončenia platnosti technickej a emisnej kontroly.

Po ukončení generálneho pardónu sa má prostredníctvom jednotného informačného systému v cestnej doprave spustiť automatické ukladanie pokút. Informačný systém bude sám automaticky vyhľadávať evidované vozidlá, ktoré neboli podrobené príslušným kontrolám, a v prípade zistenia takéhoto vozidla sa automaticky vygeneruje rozkaz o uložení pokuty, ktorý sa zašle prevádzkovateľovi vozidla.

Záverom si dovoľujem požiadať všetkých majiteľov vozidiel, ktorých sa daná problematika týka, aby využili túto možnosť, a svoje vozidlá podrobili kontrolám, aby sme predišli nepríjemnému sankčnému konaniu, ktoré je nepríjemné pre obe strany.