Podľa zákona č. 500/2004 Z.z. v znení zmien pri hlásení pobytu je občan povinný predložiť:
   –   platný občiansky preukaz
   –   doklad o vlastníctve alebo spoluvlastníctve budovy z katastra nehnuteľností nie starší ako 3 mesiace pre neúradné účely
   –   súhlas vlastníka budovy o prihlásení na pobyt (vlastník budovy ho vykoná na obecnom úrade pri prihlásení občana na pobyt)
   –   ak ide o dieťa, ktoré má 15 rokov /vybavenie prvého občianskeho preukazu/ predkladá sa rodný list
Podľa zákona č. 145/95 Z.z. v znení zmien sa za vydanie potvrdenia o pobyte vyberá správny poplatok vo výške 3 €.