Rozhodnutie o pridelení súpisného čísla sa vydáva na základe žiadosti stavebníka, ktorú vyplní na OcÚ Olešná. K vydaniu rozhodnutia je potrebné predložiť:
   –   kolaudačné rozhodnutie
   –   doklad o vlastníctve pozemku alebo doklad o inom práve k pozemku (nie starší ako 3 mesiace)