Cintoríny:

Sklený vrch: výmena pletiva, oprava brán, natretie stĺpikov a strechy furnte, umiestnenie odpadových košov.

Predná Olešná: Výmena pletiva, náter stĺpikov, rámikov a brán, závesov na bráne, vymaľovanie fasády furnte a zvonice, výmena eterinitu na zvonici a jej oplechovanie, náter strechy zvonice, výmena dverí na zvonici, montáž odkvapových žľabov a zvodov na zvonici. Kompletná renovácia vnútorných priestorov furtne – nové dvere, okná, obklady, dlažby, sadrokartón, elektrika, maľba. Vo furtni sa nachádza mrazák pre uloženie dvoch zosnulých. Okolie furtne a zvonice bolo upravené zámkovou dlažbou a tiež bol zhotovený oporný múr. Pri zvonici bol umiestnený nový drevený kríž aj s korpusom, ktorý obci daroval p. Staník Ondrej. Na cintoríne boli odstránené staré nevyhovujúce betónové schody. Urobili sa nové schody zo zámkovej dlažby, ktoré vyhovujú po estetickej a hlavne bezpečnostnej stránke. Bolo vybudované nové parkovisko aj s oporným múrom a tiež aj nová betónová cesta okolo cintorína. Na cintoríne boli umiestnené odpadové koše.

Výmena pletiva, nátery stĺpikov, rámov a brán, maľovanie fasády na furtni a zvonici, náter strechy na zvonici a aj furtni, výmena pántov na bráne, boli realizované formou bezplatnej brigády DHZ Olešná a p. Cudráka Štefana. Touto cestou by sme sa chceli poďakovať hlavne p. Karolovi Klimekovi ml., ktorý organizoval hasičov a sám odpracoval na cintoríne osem sobôt, ďalej p. Kožákovi V., bratom Zemanikovcom, p. Janíkovi, Fuskovi R., Comorkovi J., Matlakovi P., Maslíkovi J so synom, Šeligovi V., Marčanovi J.,Ciencialovi M., Cudrákovi Š., ktorý odpracoval desať sobôt. Chceme ešte raz zdôrazniť, že brigády boli bezplatné a robilo sa hlavne v sobotu od 7:00 až do tmy.
Poďakovanie tiež patrí p. Červencovi Jozefovi, ktorý realizoval úpravu priestorov pred furtňou a zvonicou: uloženie zámkovej dlažby, úpravu oporného múru, inštaláciu kríža, lavičiek, drevených podhľadov na furtni, vymaľovanie furtne a oporného múra. Pri týchto prácach p. Červencovi pomáhal p. Cudrák Štefan. Furtňa a kríž boli vysvätené p. Dekanom Karolom Dobiášom, ktorý venoval do furtne kríž a sviecu, p. Červenec svietnik a plátno na prikrytie mrazáku, p. Cudrák farbu na maľovanie. Poďakovanie patrí tiež p. Staníkovi Ondrejovi za venovanie kríža a korpusu.

furtňa pred rekonštrukciou


furtňa po rekonštrukcii


schody predná Olešná


Cintorín Potôčky: výmena pletiva, maľovanie stĺpikov a rámikov, kompletná rekonštrukcia furtne, úprava okolia furtne zámkovou dlažbou. Realizáciu prístrešku pred furtňou mal na starosti p. Kubiš za čo mu patrí poďakovanie.


Obecný úrad: Bol presťahovaný do staronových priestorov. Kancelárie prešli celkovou rekonštrukciou. Boli vymenené okná, dvere, nové podlahy, elektroinštalácia, svetlá, radiátory, nové WC, nový nábytok, vynovená bola taktiež chodba a schody.

Kinosála: Strop bol upravený novými polystyrénovými kazetami. Boli zakúpené nové stoly, vyčistili sa a opravili staré kryštálové lustre, do ktorých boli namontované úsporné žiarovky. Na prízemí vedľa pošty sa opravili WC a chodba. Kultúrny dom sa napojil na novovybudovanú kanalizáciu. Taktiež sa zakúpil osobný automobil DACIA – LOGAN s prívesom.

Fotografie môžte nájsť tu.

Dom smútku: Bol zakúpený nový nábytok a lavice do obradnej siene.

MŠ: Rekonštrukcia WC pre deti aj dospelých, schody, výmena podlahovej krytiny.

ŠJ: Nové vybavenie kuchyne v sume 350 000 Sk, nová elektrická panvica, nový kuchynský nábytok.

ZŠ: Kompletné zateplenie ŽŠ, okná, dvere, nové tabule, lavice, stoličky, podlahy, Eurofondy 7 600 000 – spoluúčasť obce 5%. Úpravou starých skladových priestorov a triedy sa vybudovala počítačová trieda. Obec vysporiadala a vykúpila pozemky pod ZŠ a okolia.

Voda: Rekonštrukcia vodárne na Polgrúni pr ZŠ. Nový vrt a vybudovanie vodárne v Olešnej u Rovňanov, ktorá bohužiaľ ešte neslúži svojmu účelu.

Sklený vrch – Vybudovanie záchytných zdrojov vody a zásobníkov, vykopanie trás a uloženie vodovodného potrubia. Celá akcia je už pred dokončením a jednotlivý občania sa už môžu pripájať na vodovod. Celú túto náročnú akciu má na starosti p. Červenec za čo mu patrí poďakovanie.


SEVAK: dokončil v roku 2010 vodovodnú a kanalizačnú sieť v obci. V tejto súvislosti bola prevedená aj povrchová úprava ciest: Solisko, Kolónia, Cesta od mosta (Veselka) až po točňu robili v celej šírke, tiež cesta do Mesta a Kubiši. V celej šírke bola upravená aj cesta od mosta (Motorest) až po Šulkov potok a aj cesta do Cvinčkov – Martoň.
Na úprave cesty – Olešná Rovňany Priečnica sa už finančne podieľala obec Olešná.

Cesty ktoré finacovala obec: Potôčky od hlavnej cesty ku kostolu, parkovisko pri cintoríne Potôčky, Cesta od Priečnice až po cintorín predná Olešná, časť cesty u Bytčankov, cesta od križovatky (Koniar) po p. Červenca.

- betónové cesty: Cesta u Hruškov – točňa, cesta u Blažka, cesta do Badžgoni, cesta kolónia – Fero Fiala, cesta u Ficka, časť cesty u Bytčankov, cesta okolo cintorína Predná Olešná, cesta u Cvinčkov Martoň, Cesta u starej školy – Belko.

- cesty upravené asfaltovou drťou a úprava valcovaním: cesta Burkov Vrch, všetky cesty v Kolónii, cesta do Blažkov, štrková cesta od Mesta po IBV Potôčky, zhotovenie prístupovej cesty od vleku Potôčky do Ruhočokov, sprejazdnenie cesty k IBV Rovňany, Priešnica cesta do Tončalov, Frola, Soviarov, Cesta do Lovasov – Danada, Cesta u cintorína k Janáčikovej, cesta do Cvinčkov a Martoňa, cesta pri starej škole – Dodek, Cesta u Škripka.

Chodník z betónových kociek od Kolónie ku ZŠ – Polgrúň, chodník od Zemanika k lávke. Bol opravený mostík u Kameništiaka, u Chrenšča, mostík u Kramarčíka – Jelitov a uloženie betónových panelov pred mostíky.
Boli odstránené staré betónové schody u Jenojanka, ktoré nevyhovovali bezpečnostným podmienkam (hrozba úrazu pádom). Priestor schodov bol vysypaný asfaltovou drťou a bolo upevnené železné zábradlie.


Bola zakúpená antuka a bolo svojpomocne (mládež z Potôčkov) opravené ihrisko v Potôčkach, tiež altánok pri ihrisku. Bola tam tiež zakúpená nohejbalová sieť a lopta.

Pri MŠ – Rovňany bola vyprataná a daná do užívania telocvičňa. Práce previedli p. Slovák Martin, p. Cudrák Štefan a mládež od Rovňanov bezplatne.

Svetlá: V obci Olešná bola prevedená výmena starých svietidiel za nové úsporné. (dotácia z Nórskeho fondu 800 000 Sk)

Protipovodňová dotácia: úprava potoka v Potôčkach u Černekovej, boli uložené betónové skruže do riečiska potoka.

Most u Motorestu v havarijnom stave – úprava riečiska rieky Kysuca a brehov, čím sa stabilizovali piliere mostu.


TJ Olešná – 2000 Eur príspevok na ich činnosť ročne.

Pri narodení dieťaťa – obec venuje 66,3 Eur na nákup vecí pre novonarodené dieťa.

Dôchodcovia – Pri životnom jubileu (70,75,80,85,90,95,100) obec venuje darček v sume 33,2 Eur, ktorý odovzdá sociálna komisia.

Pri príležitosti dňa detí a 1. mája sa pri kultúrnom dome koná váľanie mája a je pripravený kultúrny program a športové hry pre deti, občerstvenie pre občanov obce Olešná. Túto akciu majú na starosti DHZ Olešná a niektorí poslanci.

Pri príležitosti dňa matiek a dňa dôchodcov sa usporiada v kultúrnom dome kultúrna akcia, na ktorej vystupujú deti z MŠ, ZŠ, Vigľašanka, harmonikári p. Kopas, Ferenčák, Čečotka a je tiež pripravené malé občerstvenie. Poďakovanie patrí pani učiteľkám MŠ a ZŠ za prípravu pekného kultúrneho programu a všetkým účinkujúcim, usporiadateľom a iným občanom, ktorí prispeli k dôstojnému priebehu kultúrnych akcií v obci Olešná.

Pri príležitosti 390 výročia prvej písomnej zmienky o obci sa v kultúrnom dome odohrala divadelná hra. Vstupné pre občanov bolo zadarmo. Divadelná hra mala u prítomných divákov veľkú odozvu.

Na Vianoce sa organizuje stolnotenisový turnaj pre mládež a dospelých.

Toto sú len stručné fakty o činnosti obce za rok 2007 – 2010. Do roku 2007 sme zdedili dlh v sume 5 miliónov Sk, čo bola pôžička na ihrisko a dom smútku. Výpadok na daniach kvôli kríze bol zhruba 2,5 milióna SK. Na začiatku volebného obdobia si poslanci dali ako prioritu: úpravu cintorínov, voda, úpravu ciest, dostavba DS a dokončenie kanalizácie – SEVAK. Konečné úpravy ciest boli zrealizované až v roku 2010, keď SEVAK dokončil všetky práce v obci. Opravovali sa hlavne, tie cesty, ktoré boli poškodené touto akciou.

Na úpravu cesty Priečnica – cintorín sa zobral úver vo výške 133 000 Eur. Obec Olešná spravuje cca 33 km ciest, preto treba v ich opravách naďalej pokračovať.

Niektorí občania sa pýtajú, prečo niektoré práce riadi stavebná komisia. V roku 2008 pracovníci obce ukladali panely pred cintorínom, ktoré boli uložené krivo a nekvalitne. Poslanci rozhodli, že sa musia uložiť znova. Po opakovanom uložení zasa boli uložené krivo, preto poslanci rozhodli, že práce v obci bude riadiť stavebná komisia, za čo im prislúcha odmena zástupcu starostu, ktorý bol odvolaný.

Na záver volebného obdobia by sme chceli poďakovať všetkým občanom, ktorí svojou prácou pomohli zviditeľniť a skrášliť našu obec. Či už sú to napr.: DHZ, TJ, Vigľašanka, manželia Šulkovci, aktivačný pracovníci, zamestnanci obce a iný neznámi občania.

 

poslanci obce Olešná

 

{backbutton}