Obecné zastupiteľstvo v Olešnej podľa § 9 zákona SNR č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení neskorších predpisov uznesením zo dňa 13.08.2010 č. 183/2010 určilo, že Obecné zastupiteľstvo v Olešnej bude mať 9 poslancov, ktorí budú zvolení v 1 volebných obvodoch.

Vo volebnom obvode číslo 1, ktorý zahŕňa:
- volebný okrsok č. 1 nachádzajúci sa v budove KD - časti obce Rovňany, Priečnica, u Bytčankov, u Bobekov, Šulkov potok, u Palicov, u Lovasov
- volebný okrsok č. 2 nachádzajúci sa v budove ZŠ s MŠ - časti obce Potôčky, Polgrúň, Solisko, Vigľaška, Olešná Burkov vrch bude zvolených 9 poslancov.

{backbutton}