(Regionálna veterinárna a potravinová správa Čadca, ul. Horná 2483, 022 01 Čadca) - Informácia pre občanov o povinnosti registrácie chovu ošípaných

Regionálna veterinárna a potravinová správa Čadca ( ďalej len „RVPS“) v zmysle § 16 ods.1 a ods. 7 zákona č. 39/2007 Z.z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov v nadväznosti na aktuálny vývoj situácie vo výskyte AMO (afrického moru ošípaných) v okolitých krajinách a s tým súvisiace možné zavlečenie nákazy aj na územie SR je jedným z elementov v rámci aktivít a krokov týkajúcich sa pripravenosti na nákazu mať prehľad o súčasnom stave počtu chovov ošípaných.

Na základe vyššie uvedeného informujeme preto občanov o povinnosti registrácie chovu ošípaných už od 1 ks chovaného aj na vlastnú potrebu najneskôr do 23.10.2020.

pdf Tlačivo na registráciu jednej ošípanej    69,416  KB

 

Informačné letáky k africkému moru ošípaných: (letáky sú vo formáte pdf) s veľkosťou do 660 KB)
Nebuďte prenášačom
Cestujúci
Dopravné a kontrolné orgány
Chovatelia ošípaných
Komerčné chovy ošípaných
Poľovníci