pdf Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia - nosenie rúšok   126,661 KB

Nadobudnutím účinnosti tohto opatrenia sa ruší opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky č. OLP/5453/2020 z 03.07.2020 v znení neskorších opatrení.