pdf  Plagát o tom, čo do triedeného zberu nepatrí    1044,543 KB

Ak správne triedime, svet je krajší!

Majte na pamäti nasledovné pravidlá a informujte o nich aj svojich občanov:​
Snažte sa odpad netvoriť vôbec.
Zálohované obaly nepatria do koša, vráťte ich do predajne.
Dodržiavajte farebnú abecedu triedenia: sklu patrí zelená, papieru modrá, plastom žltá, kovom červená a nápojovým kartónom oranžová farba. Napovie Vám aj označenie na obale:
znacky

Riaďte sa pravidlami triedenia svojej obce. ​​Len vytriedený odpad sa dá zhodnotiť a recyklovať.
Trieďte odpad, oplatí sa to. Za vytriedený odpad občan neplatí, jeho zber hradia výrobcovia prostredníctvom OZV ENVI - PAK.
Obal označený ochrannou známkou ZELENÝ BOD patrí do triedeného zberu.