Obstarávateľ, Žilinský samosprávny kraj, Komenského 48, 011 48, Žilina doručil Okresnému úradu Žilina, odbor starostlivosti o životné prostredie, odd. štátnej správy vôd a vybraných zložiek životného prostredia kraja správu o hodnotení strategického dokumentu: "Stratégia udržateľného rozvoja dopravy a mobility Žilinského samosprávneho kraja".

Strategický dokument je zverejnený na stránke obstarávateľa:
https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/strategia-udrzatelneho-rozvoja-dopravy-mobility-zilinskeho-samospravne
Písomné stanovisko môžu občania doručiť Okresnému úradu Žilina, odbor starostlivosti o životné prostredie, odd. štátnej správy vôd a vybraných zložiek životného prostredia do 21 dní od zverejnenia oznámenia.

Zverejnené: 22.04.2020