Dňa 28.03.2010 sa uskutočnilo „Verejné zhromaždenie občanov“ v kultúrnom dome Olešná za účelom:
1, Výstavba kanalizácie a vodovodov firmou SEVAK a možnosti pripojenia sa na tieto siete.
2, Dom Smútku


Na zhromaždení sa zúčastnilo pomerne veľa občanov Olešnej, piati poslanci, starosta, predstavitelia SEVAK a „nezávislý šéfredaktor Kysúc“. Na žiadosť pána  poslanca Jaroša bol rozšírený program chôdze o bod petícia občanov Olešná proti výstavbe dvoch bytoviek na obecnom pozemku a o bod rôzne. Schôdzu režíroval starosta obce, ktorý udeľoval slovo jednotlivým poslancom, občanom a hosťom.
V prvom bode boli občania informovaný o možnostiach pripojenia sa na verejný vodovod a na kanalizáciu, ktorú zatiaľ spravuje obec. Niektoré informácie občanov prekvapili:
- vodné 0,89 Є (26,8 SK)
- stočné 1,025 Є (30,9 SK)
Ak občan nie je napojený na vodovod SEVAK a používa len kanalizáciu, platí paušál 40-56 m3 - 41 Є – 56,4Є (1236 SK – 1699SK) na osobu za rok. Ak sa občan napojí na vodovod SEVAK, na vodovodný rozvod nesmie byť napojená súkromná voda. Náklady na vodovodnú šachtu a pripojenie si hradí občan sám. Vodovodná šachta stojí cca 200Є (6000SK) a pripojenie cca 166Є (5000SK). Pani Ing. Kvašsayová informovala prítomných o dĺžke trás kanalizácie a vodovodu. Vodovodu bolo vybudovaného o 300m viac, ako sa naplánovalo. K tomu boli pripomienky, prečo nebola naplánovaná a vybudovaná vodovodná trasa od Ficka k cintorínu, čo predstavuje 400m. Je to pri cestnej komunikácii a týka sa to zhruba 44 domov. Taktiež prečo nebol budovaný vodovod na „Sklený Vrch“. Je to hanba, že sa v 21 storočí vozí voda v 1000 l bareloch už tretí rok na danú lokalitu. Zástupcovia SEVAKU informovali občanov, že SEVAK vyčerpal všetky financie a na najbližšie 2 roky nepočíta zo žiadnym rozšírením vodovodných sietí. Občania dostali metodickú príručku o pripojení na verejný vodovod a verejnú kanalizáciu.

Bod „Dom smútku“. Pán poslanec Červenec informoval prítomných o problémoch výstavby Domu Smútku. Po preštudovaní si všetkých dostupných podkladov sa zistili mnohé nedostatky. Nejasnosti pri výbere dodávateľa, pri schvaľovaní víťaza súťaže, položky uvedené v Zmluve o Dielo nefigurujú vo „Výmer a výkaz“ napr. v Zmluve o dielo je „Úprava okolia uložením zámkovej dlažby, nahrádza sa uložením asfaltovej živičnej zmesi AB 256 m2 . Sokel a obklad z prírodného kameňa bude nahradený šľachtenou minerálnou omietkou.“ Nesúhlasia ani výmery obkladov a dlažby podľa výmery z „Výmer a výkaz“ a následnou fakturáciou. Týchto nedostatkov je oveľa viac, čo potvrdilo aj stanovisko nezávislého odborníka na stavby p. Blendovského, ktorého si najalo OZ. Spor je na súde a čaká sa na rozhodnutie krajského súdu, na ktorý sa odvolala firma HTC STAVING s.r.o. Zaujímavé je, že na začiatku výstavby t.j od júla 2006 do novembra 2006 cca 4 mesiace bolo preinvestovaných 1 980 000 SK. Boli zaplatené nekvalitne vykonané práce, krov, strecha, nebolo vykonané podbitie krovu, krivé steny a boli zaplatené práce ktoré neboli vôbec, alebo len čiastočne zrealizované. Najsmutnejšie na tom je že za túto stavbu nikto nechce zobrať osobnú zodpovednosť. Jednotlivé faktúry podpisoval starosta obce a dvaja poslanci. Starosta sa vyhovára na stavebný dozor. Kto vybral stavebný dozor keď nie je registrovaný v komore advokátov a prečo mu bola vyplatená odmena v sume 30 000SK?

Obchod „Predná Olešná“ Uznesením č. 233/2004 bolo schválené že prístup k pozemkom bude zabezpečený cez dražený pozemok. Uznesenie 221a/2004 bod 1: Medzi podmienkami, ktoré sú uvedené v dražobnom poriadku je zakotvené: Vydražiteľ sa zaviaže v budúcej kúpnej zmluve postaviť obchodnú jednotku. Tieto uznesenia starosta obce svojvoľne nezapracoval do zmluvy o prevode vlastníctva, čím poškodil záujmy občanov obce Olešná.

Bod petície občanov o výstavbe bytoviek bol zaradený dodatočne, takže poslanci sa nemohli na verejnej schôdzi ňou zaoberať, keďže ju ešte ani nečítali. V obci Olešná sú vybrané dve lokality na výstavbu domov a bytoviek a to v Olešnej u Rovňanou a v Potôčkach. Na spomenutom pozemku si uskladňovali občania palivové drevo, hlinu, kamene... . OZ chcelo predĺžiť antukové ihrisko smerom k vodárni, čo sa stretlo s nepochopením dotknutých občanov. Taktiež boli výhrady k prevádzke Vodárne, aj keď sa tým riešil akutný nedostatok pitnej vody u Rovňanov. Na návrh rady a starostu obce poslanci OZ už schválili predaj pozemku firme, ktorá zrealizuje stavbu bytoviek.

Účelom schôdze bolo hlavne informovať o výstavbe vodovodu a kanalizácie a „Domu smútku“. Občania, ktorí nemajú možnosť napojiť sa na vodovod, sa už dlhšie pýtajú, prečo nebola naplánovaná a zrealizovaná výstavba, keď troj miliardový projekt výstavby vody a kanalizácie mal riešiť hlavne zásobovanie vodou a výstavbu kanalizácie pre občanov Kysúc. Čo sa týka domu smútku je trápne keď zomrie občan Olešnej, tak musí byť prevezený do domu smútku na Podvysokej a v deň pohrebu prevezený na cintorín na Prednej Olešnej. Všetci ľudia nie sú taký bohatý, aby si dovolili takéto zvýšené náklady. Olešná vlastní tri cintoríny čo je náročné na údržbu a financovanie.

Nezávislý šéfredaktor Kysúc napísal v článku „Hlas ľudu“, že svätá trojica poslancov OZ, zvolala schôdzu občanov, aby sa s nimi poradili, aby im povedali svoje žaloby, a aby si vypočuli ich pripomienky. Verejnú schôdzu zvolali všetci poslanci OZ a nie svätá trojica, ktorá má mimochodom tri hlasy a poslancov je 9. Spomenutý novinár býva v obci Olešná. Naivne sme si mysleli že môže pomôcť riešiť problémy obce a to tým že zverejní v týždenníku Kysuce problémy s pitnou vodou Olešná - Sklený Vrch, Predná Olešná. Taktiež výstavba Domu smútku. Tretí rok trvá súd a konečné rozhodnutie krajského súdu je v nedohľadne. Firma robí mnohé obštrukcie a tým sa súd len predlžuje. Myslíme si, že tieto a aj mnohé iné problémy by mali zaujímať pána novinára. Ak prejaví záujem, sme ochotní sa s ním stretnúť a poskytnúť mu všetky dostupné informácie a dokumenty, aby nie reči ale fakty rozhodovali pri písaní článkov do novín. Takto by sa dozvedel prečo bolo vyplatené na výstavbu ihriska a šatní nie 3,5 milióna SK, ale 5,8 milióna SK a ešte k tomu aj bez šatní. Taktiež by sa dozvedel prečo sa na Olešnej stavia obchod už 6 rokov. Prečo nie sú vybudované inžinierske siete pri stavebných parcelách a mnohé iné problémy, ktoré trápia obec Olešná. Keď mal týždenník Kysuce existenčné problémy, aj obec Olešná finančne prispela na ich záchranu.

 

 

{backbutton}