Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranný zboru v Čadci v súlade s § 4 písm. b) a s § 21 písm. a) v nadväznosti na § 21 písm. o) zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov a s § 2 ods. 1 vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 121/2002 Z. z. o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov vyhlasuje čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru na lesných pozemkoch a v ich ochrannom pásme (50 m od hranice lesného pozemku) v územnom obvode okresu Čadca a Kysucké Nové Mesto od 28.06.2022 od 06.00 hod. do odvolania.

pdfČas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru v územnom obvode okresu Čadca a Kysucké Nové Mesto od 28.06.2022 od 06.00 hod. do odvolania  196.51 KB

V spolupráci s MVDr. Jozefom Mudríkom - úradne povereným veterinárnym lekárom a Obcou Olešná, zastúpenou starostom obce Štefanom Cudrákom si Vás dovoľujeme pozvať' na pravidelné očkovanie psov proti besnote, starších ako tri mesiace, ktoré sa uskutoční vo štvrtok, dňa: 23.06.2022 za úhradu 8,- €

Harmonogram očkovania:

7,30- 8,30 hod. pri Obecnom úrade
8,30-9,30 hod. pri obchode Potôčky
9,30 - 9,45 hod. pri obchode Polgrúň
9,50 - 10,30 hod. pri Kasíne - Olešná
10,35 - 11,00 hod. pri bývalom obchode Olešná u Bytčánkoch
11,00 - 11,30 hod. Šulkov Potok
11,45 - 12,00 hod. Sklený Vrch

Vydanú očkovaciu známku za rok 2022 a potvrdenku o zaplatení si uschovajte pre kontrolu. Počas akcie je možné doočkovať aj ochranu proti iným ochoreniam psov za cenu 17,-€ komplet, tiež aj vystaviť preukaz za 0,60 € a uskutočniť trvalé označenie psa čipovaním za 10,- € + 5- € cena za registráciu do CRSZ. V prípade čipovania pozvánku otočte, vyplňte Registračnú kartu psa a doneste so sebou na očkovanie.

pdfOčkovanie psov  734.07 KB

Pani doktorka Maňáková oznamuje pacientom, že od 20.6.2022 do 24.6.2022 vrátane má dovolenku. Súrne prípady bude zastupovať pán doktor Pavol Michnica.