Verejnosť môže doručiť svoje písomné stanovisko na Okresný úrad Žilina, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie štátnej správy vôd a vybraných zložiek životného prostredia kraja, do 21 dní odo dňa zverejnenia informácie o správe o hodnotení strategického dokumentu podľa § 11 ods. 1 zákona
Uvedený DOPLNOK k správe o hodnotení strategického dokumentu „Stratégia udržateľného rozvoja dopravy a mobility Žilinského samosprávneho kraja“ je zverejnený na internetovej stránke :
https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/strategia-udrzatelneho-rozvoja-dopravy-mobility-zilinskeho-samospravne   a tiež nižšie

Ministerstvo hospodárstva SR pre operačný program Integrovaná infraštruktúra zverejnilo na webovom sídle www.opvai.sk :

Harmonogram výziev na predkladanie žiadostí o poskytnutie NFP na rok 2020, verzia 3
https://www.opvai.sk/vyzvy/mh-sr/harmonogramy-vyziev/

Okrem toho Ministersto hodspodárstva zverejnili Schémy štátnej pomoci pre MSP Veľmi dôležité pre všetky MSP - každého typu - od remeselníkov, cez obchod, CR, po kreatívny priemysel)

SIH Antikorona záruka 2 - Schéma štátnej pomoci na podporu naplnenia základnej úrovne potrieb likvidity zdrojmi EŠIF v súvislosti s nákazou COVID-19 (SIHAZ2) https://www.opvai.sk/sk/dokumenty/schemy/

Zástupcovia MSP sa môžu pre konzultáciu obrátiť na Regionálnu rozvojovú agentúru Kysuce .

Oznámenie o konanom očkovaní psov v spolupráci s MVDr.Jozefom Mudríkom - povereným veterinárnym lekárom a Obcou Olešná, zastúpenou starostom obce Štefanom Cudrákom.
Oznamujeme, že pravidelné očkovanie psov proti besnote, starších ako tri mesiace, sa uskutoční vo štvrtok, dňa: 25.06.2020 za úhradu 6,- €
Harmonogram očkovania:
07,30 – 08,30 hod. pri Obecnom úrade
08,30 – 09,30 hod. pri obchode Potôčky
09,30 – 09,45 hod. pri obchode Polgrúň
09,50 – 10,15 hod. pri Kasíne - Olešná
10,15 – 10,45 hod. pri bývalom obchode Olešná u Bytčánkoch
10,45 – 11,30 hod. Šulkov Potok

Od 01. 06. 2020 bude prímestská autobusová doprava prevádzkovaná v „špeciálnom“ režime, ktorý zabezpečí dochádzanie žiakov a zamestnancov do materských a základných škôl (I. stupeň + piaty ročník) a zohľadní aktuálne požiadavky na prepravu cestujúcich.

Cestovné poriadky budú v čo najkratšom termíne prístupné na stránke http://www.cp.sk, resp. si Vám dovoľujeme dať do pozornosti oznam na webovom sídle dopravných spoločností:

SAD Žilina, a.s.
https://www.sadza.sk/aktualita/674-specialny-rezim-premavania-autobusov-od-01--juna-2020/

ARRIVA Liorbus, a.s.
https://arriva.sk/liorbus/liptov-a-orava-zoznam-pridanych-dopravnych-spojov-nad-ramec-prazdninoveho-rezimu-pre-ziakov-a-zamestnancov-do-ms-a-zs/