VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE OBCE
OLEŠNÁ
č. 2/2012
O POSKYTOVANÍ SOCIÁLNYCH SLUŽIEB,
O SPÔSOBE URČENIA ÚHRADY A VÝŠKE ÚHRADY ZA SOCIÁLNE
SLUŽBY (OPATROVATEĽSKÁ SLUŽBA)
Schválené Obecným zastupiteľstvom v Olešnej
dňa 12.9.2012 uznesením č. 193/2012

Obec Olešná v súlade s ustanovením § 6 ods. 1 zákona č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov vydáva


Všeobecné záväzné nariadenie,
ktorým sa upravuje čistenie, údržba a ochrana verejných priestranstiev,
nakladanie s pitnou vodou
na rok 2009


Týmto Všeobecne záväzným nariadením (ďalej len „VZN“) sa  s účinnosťou od 1.januára 2009 na území obce Olešná upravuje čistenie, údržba a ochrana:
      – miestnych komunikácií
      – verejných priestranstiev
      – chodníkov
      – cintorínov
      – nakladanie s pitnou vodou
      – odvod splaškových vôd
      – výkop a prenájom hrobového miesta a iné náležitosti uvedené v tomto VZN


Vyvesené dňa: 11.12.2008
Zvesené dňa:    ..................

Obec Olešná v súlade s ustanovením § 6 ods. 1 zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a v súlade s ustanoveniami § 1, 2, 3, 4, 7 zákona č. 282/2002 Z.z., ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov  vydáva


Všeobecné záväzné nariadenie,
ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov
v obci Olešná na rok 2009
O podmienkach držania psov v obci Olešná


Vyvesené dňa: 11. 12. 2008     
Zvesené dňa:    ....................
                                               ­

Obec Olešná v súlade s ustanovením § 6 ods. 1 zákona č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a ustanoveniami zákona NR SR č.582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady (ďalej len zákona č. 582/2004 Z.z.) a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov vydáva


Všeobecné záväzné nariadenie
 o miestnych daniach
 a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
na rok 2009,


Vyvesené dňa: 11.12.2008
Zvesené dňa:   ...................

Obec Olešná podľa § 6 zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a podľa zák. č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a zák.  č. 416/2001 Z. z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a VÚC


Vydáva pre r. 2009
Všeobecne záväzné nariadenie Obce Olešná
O poskytovaní opatrovateľskej služby a o úhradách za opatrovateľskú
službu na území Obce Olešná

Obec Olešná v súlade s ustanovením § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a ustanoveniami § 7 ods. 4, 5 a 6 § 8 ods. 2, § 12 ods. 1, 2 a 3, § 16 ods. 1, 2 a 3, § 17 ods. 2, 3, 4 a 7, § 20 ods. 4, § 21 ods. 2 a § 103 zákona č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov vydáva


Všeobecné záväzné nariadenie
o dani z nehnuteľností (ďalej len VZN) na rok 2009


o podmienkach určovania a vyberania dane z nehnuteľností na území obce Olešná


Vyvesené dňa: 8.12.2008
Zvesené dňa: ................