pdfNávrh - Dodatok č. 2/2016 k Všeobecnému záväznému nariadeniu, ktorým sa upravuje prevádzkový poriadok pohrebísk obce Olešná č. 7/2015  229,832 KB

Návrh VZN: Vyvesený dňa: 12.12.2016

pdfNávrh - Dodatok č. 1/2016 k Všeobecnému záväznému nariadenie Obce Olešná o daní z nehnuteľností č. 10/2015

Návrh VZN: Vyvesený dňa: 23.11.2016

pdfNávrh - Dodatok č. 1 k Všeobecnému záväznému nariadeniu o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady č. 8/2015236,416 KB

Návrh VZN: Vyvesený dňa: 22.11.2016

pdfNávrh - Dodatok č. 1/2016 k VZN č. 6/2015 o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce Olešná315,930 KB

Návrh VZN: Vyvesený dňa: 22.11.2016

pdfNávrh - Dodatok č. 1 k Všeobecnému záväznému nariadeniu, ktorým sa upravuje prevádzkový poriadok pohrebísk obce Olešná č. 7/2015263,798 KB

Návrh VZN: Vyvesený dňa: 17.10.2016

pdfNávrh - PREVÁDZKOVÝ PORIADOK DOMU SMÚTKU OLEŠNÁ A MÁRNICE POTÔČKY397,949 KB

Návrh VZN: Vyvesený dňa: 17.10.2016

pdfNávrh - VZN o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce Olešná č. 04/2016 (VZN o odpadoch)319.03 KB

Návrh VZN: Vyvesený dňa: 11.05.2016

pdfNávrh VZN č.3/2016 o určení a výške dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa v základnej škole a v školských zariadeniach obce Olešná.423.76 KB

Návrh VZN: Vyvesený dňa: 23.02.2016

pdfNávrh VZN č.2/2016 o výške dotácie na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť centra voľného času255.4 KB

Návrh VZN: Vyvesený dňa: 23.02.2016

pdfNávrh VZN č.1/2016 obce Olešná o mieste a čase zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole, o výške mesačného príspevku zákonného zástupcu dieťaťa na čiastočnú úhradu nákladov v základnej škole a v školských zariadeniach obce Olešná.268.68 KB

Návrh VZN: Vyvesený dňa: 23.02.2016

pdfNávrh - Dodatok č.1/2016 k VZN Obce Olešná č.4/2015 o poskytovaní opatrovateľskej služby565.75 KB

Vyvesený dňa: 23.02.2016

pdfNávrh VZN na umiestňovanie volebných plagátov počas volebnej kampane č. 13/20151.08 MB

Návrh VZN: Vyvesený dňa: 25.11.2015

pdfNávrh VZN o správnych poplatkoch č. 12/ 2015213.6 KB

Návrh VZN: Vyvesený dňa: 28.10.2015

pdfNávrh VZN, ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov v obci Olešná č. 11/2015104.83 KB

Návrh VZN: vyvesený dňa: 13.10.2015

pdfNávrh VZN, ktorým sa upravuje prevádzkový poriadok pohrebísk obce Olešná č. 7/2015143.29 KB

Návrh VZN: vyvesený dňa: 13.10.2015

pdfNávrh VZN o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na č. 8/2015168.32 KB

Návrh VZN: vyvesený dňa: 13.10.2015

pdfNávrh VZN o daní z nehnuteľností č. 10/2015111.72 KB

Návrh VZN: vyvesený dňa: 13.10.2015

pdfNávrch VZN o miestných daniach č. 9/2015112.08 KB

Návrh VZN: vyvesený dňa: 13.10.2015

pdfNávrh VZN o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce Olešná č.6/2015350.32 KB

Návrh VZN: vyvesený dňa: 13.10.2015