pdfVZN OBCE OLEŠNÁ č. 5/2015, ktorým sa upravujú úhrady za krátkodobý a dlhodobý prenájom hnuteľného a nehnuteľného majetku obce Olešná129.77 KB
Návrh VZN: Schválený dňa 12.06.2015 č. uznesenia: 174/2015
Návrh VZN: Vyvesený dňa: 15.06.2015

pdfVZN obce Olešná č.1/2015 o spôsobe náhradného zásobovania  vodou a o zneškodňovaní obsahu žúmp na území obce Olešná118.25 KB

Návrh VZN: Schválený dňa 20.02.2015 č. uznesenia: 62/2015
Návrh VZN: Vyvesený dňa: 12.03.2015

pdfVZN obce Olešnáč. 2/2015, ktorým sa upravuje čistenie, údržba verejných priestranstiev a ochrana verejného poriadku na území obce Olešná120.71 KB

Návrh VZN: Schválený dňa 20.02.2015 č. uznesenia: 61/2015
Návrh VZN: Vyvesený dňa: 12.03.2015

pdfVZN OBCE OLEŠNÁ č. 3/2015 o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach v obci Olešná183.51 KB

Návrh VZN: Schválený dňa 20.02.2015 č. uznesenia: 63/2015
Návrh VZN: Vyvesený dňa: 23.2.2015

pdfVZN OBCE OLEŠNÁ č. 4/2015 o poskytovaní opatrovateľskej služby145.85 KB

Návrh VZN: Schválený dňa 20.02.2015 č. uznesenia: 75/2015
Návrh VZN: Vyvesený dňa: 23.02.2015

pdfVZN O VÝŠKE DOTÁCIE NA ČIASTOČNÚ ÚHRADU NÁKLADOV NA ČINNOSŤ CENTRA VOĽNÉHO ČASU NA ROK 2015171.09 KB

Návrh VZN: Schválený dňa 09.01.2015 č. uznesenia: 11/2015
Návrh VZN: Vyvesený dňa: 12.01.2015

pdfVZN O URČENÍ, VÝŠKE DOTÁCIE NA PREVÁDZKU A MZDY NA ŽIAKA A DIEŤA MATERSKEJ ŠKOLY, ŠKOLSKÉHO KLUBU A ŠKOLSKÝCH JEDÁLNÍ NA ÚZEMÍ OBCE OLEŠNÁ NA ROK 2015290.59 KB

Návrh VZN: Schválený dňa 09.01.2015 č. uznesenia: 10/2015
Návrh VZN: Vyvesený dňa: 12.01.2015