Obec Olešná v súlade s ustanovením § 6 ods. 1 zákona č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov vydáva


Všeobecné záväzné nariadenie,
ktorým sa upravuje čistenie, údržba a ochrana verejných priestranstiev,
nakladanie s pitnou vodou
na rok 2009


Týmto Všeobecne záväzným nariadením (ďalej len „VZN“) sa  s účinnosťou od 1.januára 2009 na území obce Olešná upravuje čistenie, údržba a ochrana:
      – miestnych komunikácií
      – verejných priestranstiev
      – chodníkov
      – cintorínov
      – nakladanie s pitnou vodou
      – odvod splaškových vôd
      – výkop a prenájom hrobového miesta a iné náležitosti uvedené v tomto VZN


Vyvesené dňa: 11.12.2008
Zvesené dňa:    ..................

                                                            ­
Prvá časť
Všeobecné ustanovenia
§ 1
Predmet úpravy


1. Predmetom tohto VZN je všeobecná úprava vzájomných vzťahov, práv a povinností obce Olešná (ďalej len „obec“), občanov a organizácií nachádzajúcich sa v obci a jej katastrálnom území.
2. Účelom tohto VZN je zabezpečiť plnenie úloh obce, chrániť celospoločenské záujmy, práva a oprávnené záujmy občanov a organizácií, uvádzať do súladu celospoločenské, miestne, skupinové a osobné záujmy a zabezpečovať plnenie povinností občanov a organizácií pri zabezpečovaní poriadku a čistoty v obci, zneškodňovanie komunálneho odpadu a nakladanie s pitnou vodou.


§ 2
Rozsah pôsobnosti


Toto VZN sa vzťahuje:
a/ na celé územie obce
b/ na   všetky fyzické osoby (občanov) bývajúce v obci, fyzické osoby oprávnené k podnikaniu (podnikateľov) a podnikateľské subjekty podnikajúce v obci
c/ na všetky právnické a fyzické osoby, ktoré sa zdržiavajú v obci, alebo sú prevádzkované obcou, bez ohľadu na ich štátnu príslušnosť a sídlo organizácie, s ktorou sú v pracovnom pomere, alebo sú jej členom.


§ 3
Vymedzenie pojmov


1. Čistenie a údržba sa týka chodníkov pre chodcov, miestnych komunikácií, potokov, cintorínov a ostatných verejných priestranstiev v obci a areálov organizácií a fyzických osôb v obci.
2. Ochrana sa týka životného prostredia, verejných priestranstiev, vodných zdrojov, ochranných pásiem vodných zdrojov a verejnoprospešných zariadení.


Druhá časť
Práva a povinnosti
§ 4
Práva a povinnosti obce Olešná


1. Obec Olešná zabezpečuje ochranu životného prostredia, čistenie a údržbu miestnych komunikácií,
2. zneškodňovanie komunálneho odpadu a to:
  – odvoz zberných nádob 110 l
  – odvoz VOK,
3. ochranu a údržbu vodných zdrojov, ochranu hygienických pasiem vodných zdrojov. Zabezpečuje dodávku pitnej vody pre potreby občanov, organizácií a podnikateľských subjektov v obci, zabezpečuje odvod splaškových vôd odvedených z domácností, organizácií a podnikateľských subjektov v obci,
4. a/ určuje ceny za odber 1 m3 vody,
b/  poplatok platia právnické a fyzické osoby, ktorým vzniká povinnosť platby od termínu montáže vodomeru a následného odberu vody z obecnej vodovodnej siete,
c/ poplatok platí osoba, ktorá je svojou prípojkou napojená na sieť a odoberá vodu cez meranie odberu vody (vodomer).
d/ Cena za odber pitnej vody v m3:
d.1 fyzické osoby – občania: 0,46 €/m3
d.2 fyzické osoby oprávnené k podnikaniu: 0,79 €/m3
d.3 právnické osoby: 0,79 €/m3
d.4 občanom obce Olešná – časť Šulkov Potok faktúrovať vodu podľa aktuálnej ceny ako bude uvedené vo faktúre zo Severoslovenskej vodárenskej spoločnosti.
e/ Poplatok je splatný vždy do 30 dní po realizácii odpisu stavu vodomeru, ktorý bude prevádzať správca vodovodu a obdržaní platobného výmeru. Namerané hodnoty je povinný vlastník podpísať a v stanovenom termíne zaplatiť. V prípade neuhradenia platby vyrubí OcÚ Olešná poplatok platobným výmerom so zvýšením o 50 %. Ak nebude tento uhradený, bude odberateľ zo siete vodovodu odpojený na náklady odberateľa.
f/ Každý odberateľ napojený na sieť vodovodu je povinný dodržiavať podmienky „Zmluvy o dodávke vody a o pripojení na verejný vodovod“ ako i neporušenosť plomb umiestnených na prípojke v zmysle zmluvy, ktorú každý odberateľ podpísal a odsúhlasil.
5. a/ určuje ceny za odvod splaškových vôd,
b/ poplatok platia právnické a fyzické osoby, ktorým vzniká povinnosť platby realizáciou kanalizačnej prípojky na vybudovanú kanalizačnú sieť vo obci.
c/ poplatok platí osoba, ktorá svojou prípojkou na kanalizačnú sieť odvádza splaškové vody do ČOV.
d/ poplatok za odvod splaškových vôd je stanovený sadzbou  a to 12,11 € za osobu a rok.
e/ poplatok je splatný vždy do 30.3. bežného roka za ukončený rok a vyrubený platobným výmerom. Ak nebude poplatok uhradený včas a v správnej výške, vyrubí poplatok OcÚ Olešná platobným výmerom so zvýšením o 50%. Ak nebude ani tento uhradený, bude obec uplatňovať svoju pohľadávku prostredníctvom príslušného súdu.
f/ poplatková povinnosť vzniká dňom realizácie prípojky do kanalizácie v obci.
g/ poplatok za splaškovú vodu občania samostatne žijúci v dome s preukazom ZŤP – S budú mať zľavu 50 %.
6. a/ určuje poplatok za výkop hrobu a poplatok za prenájom hrobového miesta
b/ občan má povinnosť ohlásiť výkop hrobového miesta OcÚ Olešná.
c/ poplatok platia fyzické a právnické osoby, ktorým vzniká povinnosť poplatku z dôvodu požiadania o prenájom hrobového miesta, výkop hrobu a úpravy hrobového miesta, ako i okolia hrobu.
d/ sadzba poplatkov je stanovená nasledovne:
d.1      prvá cena hrobového miesta /jednohrob/ a prepožičanie na 10 rokov  9,95 €
d.2      druhá cena na prepožičanie hrob. miesta /jendohrob/ na 10 rokov  9,95 €
d.3      prvá cena dvojhrobu a prepožičanie na 10 rokov  16,59 €
d.4      druhá cena dvojhrobu na 10 rokov  16,59 €
d.5      prvá cena trojhrobu  a prepožičanie na 10 rokov  26,55 €
d.6      druhá cena trojhrobu na 10 rokov  26,55 €
d.7      prvá cena detského hrobu do veku 15 rokov dieťaťa a prepožičanie na 10 rokov  0 €
d.8      druhá cena detského hrobu na 10 rokov  9,95 €
d.9      výkop hrobu zabezpečí pohrebníctvo. Pohrebníctvo musí oznámiť na obec zahájenie prác. Pre zomrelého občana, ktorý nemá trvalý pobyt v obci Olešná sa stanovuje poplatok za hrobové miesto vo výške 10­násobku ceny jednohrobu. Platí len pre nové hroby.
e/ obec vyrubí poplatok za prenájom hrobového miesta na základe uzatvorenia zmluvy o prenájom hrobového miesta. Poplatok je splatný vždy do 31.3.roku nasledujúceho po roku, kedy platiteľovi uplynul posledný rok 10 – ročnej lehoty prenájmu hrobového miesta, alebo do 15 dní odo dňa výkopu nového hrobu a podpisu zmluvy.
f/ Ak bude realizovaný výkop hrobu bez úhrady poplatku za hrobové miesto, ustanovuje obecné zastupiteľstvo pokutu vo výške 48,19 € zhotoviteľovi výkopových prác a poplatníkovi až do výšky 165,96 €.
g/ poplatník je povinný pred výkopom hrobu požiadať obec o pridelenie a vymeranie hrobového miesta. Za nesplnenie tejto povinnosti môže obec vyrubiť pokutu vo výške 165,96 €.
7. Určuje poplatok za používanie chladiaceho boxu v kaplnke na  4,97 €/deň.


§ 5
Práva a povinnosti občanov právnických a fyzických osôb


1. Občania, podnikateľské subjekty majú právo dožadovať sa plnenia povinnosti obce Olešná v § 4.
2. Občania, podnikateľské subjekty sú povinní používať miestne komunikácie, chodníky, cintoríny a verejné priestranstvá tak, aby nedochádzalo k ich poškodzovaniu. V prípade ich poškodenia, alebo znečistenia sú povinní uviesť veci do pôvodného stavu, alebo škodu uhradiť. Za využitie verejného priestranstva je potrebné vyžiadať od obecného úradu povolenie.
3. Občania a podnikateľské subjekty sú povinní pravidelne čistiť a udržiavať chodníky i v zimnom období, potoky a rigóly, prenajaté hrobové miesto ako i okolie hrobu, verejné priestranstvá pred svojimi rodinnými domami, či objektmi v poriadku a to v rozsahu dotýkajúcom sa ich parcely.
4. Podnikateľské subjekty zodpovedajú za nakladanie s odpadmi a sú povinné vznik odpadov čo najviac obmedzovať, sú povinné ako pôvodcovia odpadu postupovať podľa zák. č.223/2001 Z.z. v znení zák č. 523/2005 Z.z., zák. č. 571/2005 Z.z.  o odpadoch a VZN obce Olešná o nakladaní s odpadmi.
5. Pri  zneškodňovaní odpadových vôd, ktoré  vzniknú použitím pitnej vody  sú občania, podnikateľské subjekty nachádzajúce sa v obci povinní postupovať v zmysle vodného zákona a tohto VZN.


Tretia časť
Ochrana miestnych vecí verejného poriadku
§ 6
Ochrana  životného prostredia


Zakazuje sa:
1. akékoľvek znečisťovanie verejných priestranstiev vrátane cintorínov.
2. znečisťovanie vodných tokov kvapalným a pevným domovým a iným odpadom
3. umývanie motorových vozidiel na verejných priestranstvách a pri miestnych potokoch
4. skladovanie palivového dreva, stavebného, prípadne iného materiálu na verejných priestranstvách. V odôvodnených prípadoch povolí OcÚ Olešná skládku materiálu na základe podanej žiadosti, podľa VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.
5. vysypanie tuhého domového odpadu a iných odpadov mimo popolníc a kontajnerov
6. poškodzovanie a ničenie stromčekov, okrasných kríkov, kvetov a ostatnej verejnej zelene, bezdôvodné vytínanie jednotlivo rastúcich stromoch na medziach, okolo ciest a inde.
7. vypaľovanie suchej trávy.
8. za porušovanie zákazu v bodoch 1 – 7 obec uloží pokutu vo výške 165,96 € občanom a podnikateľským subjektom 663,87 €.


§ 7
Ochrana a spolužitie občanov


Akékoľvek poškodzovanie verejnoprospešných zariadení a to hlavne verejného osvetlenia, autobusových čakární, pomníkov a iných kultúrnych a historických pamiatok sa  zakazuje. Občania sú povinní na verejných priestranstvách a v objektoch prístupných verejnosti dodržiavať pravidlá spolužitia občanov tak, aby nenarúšali medziľudské vzťahy.


§ 8
Chov domácich zvierat


Občania sú povinní chov hospodárskych zvierat zabezpečiť tak, aby svojím voľným pohybom neznečisťovali verejné priestranstvá a neohrozovali bezpečnosť cestnej premávky. Voľný pohyb psov po verejných komunikáciách, chodníkoch a iných verejných priestranstvách sa zakazuje.


Štvrtá časť
Záverečné ustanovenie
§ 9


1. Dodržiavanie tohto VZN kontrolujú orgány obce Olešná a OÚ:
  – starosta obce
  – stavebná komisia a komisia životného prostredia
  – zástupca starostu obce
  – poslanci
2. Porušenie tohto VZN bude posudzované ako priestupok podľa ustanovení zákona č. 372/90 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov.
3. Orgány obce, ktoré kontrolujú toto VZN, starosta obce, zástupca starostu obce môžu riešiť priestupok v blokovom konaní v zmysle zákona č. 524/90 Zb. ktorým sa mení a dopĺňa zákon SNR č. 372/90 Zb. o priestupkoch.
4. Toto VZN bol schválené Obecným zastupiteľstvom v Olešnej  dňa 10.12.2008 č. uzn. 207/2008 a nadobúda právoplatnosť pätnástym dňom od jeho schválenia.
5. Týmto VZN sa ruší VZN, ktorým sa upravuje čistenie, údržba, ochrana verejných priestranstiev, nakladanie s pitnou vodou na rok 2008, schválené Obecným zastupiteľstvom v Olešnej zo dňa 30.11.2007,  č. uzn. 141/2007.
6. Účinnosť tohto VZN a poplatkov za dodávku pitnej vody, odvod splaškových vôd a výkop a prenájom hrobového miesta a používanie chladiaceho boxu je od 1.1.2009.


Novotný Stanislav
starosta obce

 

{backbutton}­