Obec Olešná v súlade s ustanovením § 6 ods. 1 zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a v súlade s ustanoveniami § 1, 2, 3, 4, 7 zákona č. 282/2002 Z.z., ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov  vydáva


Všeobecné záväzné nariadenie,
ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov
v obci Olešná na rok 2009
O podmienkach držania psov v obci Olešná


Vyvesené dňa: 11. 12. 2008     
Zvesené dňa:    ....................
                                               ­

Čl. I.
Úvodné ustanovenia


1. Zákonom   č.   282/2002   Z.z.   bola   opätovne   prevedená   právomoc   úpravy   niektorých podmienok držania psov na obce. V rámci uvedenej právomoci, v rozsahu uvedenom v zákone upravuje obec Olešná (ďalej len „obec“) niektoré podmienky držania psov v obci.


Čl. II.
Predmet a pôsobnosť úpravy


1. Všeobecné záväzné nariadenie obce (ďalej len VZN) upravuje niektoré podmienky držania psov, a to evidenciu psov v obci.
2. VZN sa nevzťahuje na služobných psov používaných podľa osobitného predpisu.


Čl. III.
Vymedzenie pojmov (§ 2 zákona o držaní psov)


1. Zvláštnym psom je pes:
   1.1. používaný súkromnými bezpečnostnými službami podľa osobitného zákona
   1.2. používaný horskou službou
   1.3. používaný pri záchranných prácach, lokalizačných a likvidačných prácach pri plnení úloh civilnej ochrany
   1.4. poľovný
   1.5. ovčiarsky
   1.6. vodiaci
   1.7. používaný počas výcviku alebo súťaže konanej podľa medzinárodného, alebo národného skúšobného poriadku.
2. Nebezpečným psom je každý pes, ktorý pohrýzol alebo poranil človeka bez toho, aby bol sám napadnutý alebo vyprovokovaný, ak nebol použitý v nutnej obrane alebo krajnej núdzi.
3. Voľným pohybom psa je pohyb psa bez vôdzky mimo chovného priestoru alebo zariadenia na chov, za voľný pohyb psa sa nepovažuje pohyb zláštneho psa bez vôdzky mimo chovného priestoru alebo zariadenia na chov, ak je na základe výcviku ovládaný osobou, ktorá ho vedie.


Čl. IV.
Evidencia psov (§ 3 zákona)


1. Každý pes držaný nepretržite viac ako 90 dní na území Slovenskej republiky podlieha evidencii psov (ďalej len „evidencia“). Držiteľ psa je povinný prihlásiť psa do evidencie Obecného úradu Olešná v lehote do 30 dní od uplynutia posledného dňa lehoty uvedenej v prvej vete v mieste, kde sa pes v danom roku prevažne nachádza.
2. Evidenciu vedie obec.
3. Do evidencie sa zapisuje najmä:
3.1      evidenčné číslo psa
3.2      tetovacie číslo alebo údaj o čipovaní psa, ak ho pes má
3.3      meno, priezvisko a adresa trvalého pobytu držiteľa psa
3.4      umiestnenie chovného priestoru alebo zariadenia na chov, v ktorom sa pes na území obce zdržiava, ak sa umiestnenie nezhoduje s miestom trvalého pobytu držiteľa psa
3.5      skutočnosť, že pes pohrýzol človeka bez toho, aby bol sám napadnutý alebo vyprovokovaný, ak sa nepoužil v nutnej obrane alebo v krajnej núdzi
3.6      úhyn psa
3.7      strata psa.
4. Držiteľ psa a ten, kto psa vedie, je povinný oznámiť svoje meno, priezvisko a adresu trvalého pobytu osobe, ktorú pes pohrýzol;  ten, kto psa vedie, je povinný oznámiť osobe, ktorú pes pohrýzol, aj meno, priezvisko a adresu trvalého pobytu držiteľa psa. Súčasne je povinný nahlásiť skutočnosť, že pes pohrýzol človeka bez toho, aby bol sám napadnutý alebo vyprovokovaný, ak sa nepoužil v nutnej obrane alebo v krajnej núdzi oznámiť obci, kde je pes evidovaný.
5. Obec vydá držiteľovi psa zapísaného do evidencie evidenčnú známku psa (ďalej len „známka“). Na známke sa uvedie evidenčné číslo psa, názov obce, kde je pes evidovaný a údaj o tom, či je pes nebezpečným psom. Známkou držiteľ psa preukazuje totožnosť psa.
6. Známka je neprenosná na iného psa. Odcudzenie,  zničenie alebo stratu známky je držiteľ psa povinný nahlásiť obecnému úradu do 14 dní odvtedy, čo odcudzenie, zničenie alebo stratu známy zistil. Obec je povinná držiteľovi psa za úhradu vydať náhradnú známku. Suma známky predstavuje čiastku 3,30€.


Čl. V.
Vodenie psa


1. Vodiť psa mimo chovného priestoru alebo zariadenia na chov môže len osoba, ktorá je fyzicky spôsobilá a schopná ho ovládať v každej situácii, pričom je povinná predchádzať tomu, aby pes útočil alebo iným spôsobom ohrozoval človeka alebo zvieratá a zabraňoval vzniku škôd na majetku, prírode a životnom prostredí, ktoré by pes mohol spôsobiť. Vodenie psa môže vykonávať len dospelá osoba.
2. Vodiť nebezpečného psa mimo chovného priestoru alebo zariadenia na chov môže len osoba plne spôsobilá na právne úkony Na verejnom priestranstve musí mať nebezpečný pes nasadený náhubok.
3. Za psa vždy zodpovedá držiteľ psa alebo osoba, ktorá psa vedie, alebo nad psom vykonáva dohľad.
4. Voľný pohyb psa v obci Olešná je na celom území k.ú. obce zakázaný.
5. Osoba, ktorá psa vedie je povinná prípadné znečistenie spôsobené psom bezodkladne zlikvidovať.


Čl. VI.
Priestupky


1. Priestupku sa dopustí držiteľ psa, ak
a) neprihlási psa do evidencie
b)  umožní, aby psa viedla osoba, ktorá nespĺňa podmienky
c)  neohlási, že pes pohrýzol človeka bez príčiny
d)  neoznámi odcudzenie, zničenie alebo stratu známky
e)  sa pes voľne pohybuje po verejných priestranstvách obce Olešná                                             ­
2. priestupku sa dopustí ten, kto psa vedie, ak
a) neohlási svoje meno, priezvisko a adresu trvalého pobytu a meno, priezvisko a adresu trvalého pobytu držiteľa psa osobe, ktorú pes pohrýzol
b) nezabráni tomu, aby pes útočil alebo iným spôsobom ohrozoval človeka alebo zvieratá
c) neohlási, že pes pohrýzol človeka bez toho, aby bol sám napadnutý alebo vyprovokovaný, ak sa nepoužil v nutnej obrane alebo v krajnej núdzi
d) evidenčnou známkou nepreukáže totožnosť psa
3. za priestupok podľa ods. 2 písm. d) obec uloží pokutu 6,60 € za priestupok podľa ods. 1 a ods. 2 písm. a) až c) a písm. e) obec uloží pokutu 165 €
4. Obec môže uložiť pokutu do jedného roku odo dňa, keď sa o porušení povinnosti dozvedela, najneskôr však do 3 rokov odo dňa, keď k porušeniu došlo.
5. Pri ukladaní pokuty sa prihliada najmä na závažnosť a následky protiprávneho konania.
6. Výnos z pokút je príjmom rozpočtu obce.
7. Ak sa držiteľ psa, alebo ten, ktorý psa vedie, dopustí priestupku opakovane, možno mu uložiť pokutu do výšky dvojnásobku pokút uvedených v ods. 3


Čl. VII.
Záverečné ustanovenia


1. VZN bolo schválené uznesením OZ  v Olešnej dňa 10.12.2008  čís. uzn. 205/2008 a nadobúda právoplatnosť a účinnosť pätnástym dňom od jeho vyvesenia.
2. Týmto VZN sa ruší VZN zo dňa 30.11.2007 č. uzn. 144/2007.


Novotný Stanislav
starosta obce
­

 

{backbutton}