Obec Olešná v súlade s ustanovením § 6 ods. 1 zákona č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a ustanoveniami zákona NR SR č.582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady (ďalej len zákona č. 582/2004 Z.z.) a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov vydáva


Všeobecné záväzné nariadenie
 o miestnych daniach
 a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
na rok 2009,


Vyvesené dňa: 11.12.2008
Zvesené dňa:   ...................

                                   


Prvá časť
§ 1
Predmet úpravy


1. Týmto Všeobecne záväzným nariadením o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady (ďalej len VZN) sa ustanovujú s účinnosťou od 1.januára 2009 na území obce Olešná v súlade s § 98 zákona NR SR č. 582/2004 Z.z. v znení zmien a doplnkov nasledovné miestne dane a miestny poplatok:
1.1 daň za psa
1.2 daň za užívanie verejného priestranstva
1.3 daň za predajné automaty
1.4 daň za nevýherné hracie prístroje
1.5 miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.


§ 2
Úvodné ustanovenia


1. Základné ustanovenia o ostatných miestnych daniach, ktoré sú uvedené v 3., 4., 6., 7. časti zákona č. 582/2004 Z.z. platia pre účely tohto VZN taktiež v plnom rozsahu.
2. Pre určenie, vyrubenie, platenie a vrátenie miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, platia základné ustanovenia o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, uvedené v 10. časti zákona č. 582/2004 Z.z.


§ 3
Zdaňovacie obdobie


1. Zdaňovacím obdobím miestnych daní a miestneho poplatku uvedených v § 1 ods. 1.1 – 1.5 tohto VZN je kalendárny rok 2009.


Druhá časť
§ 4
Daň za psa


1. Základná sadzba dane za jedného psa a kalendárny rok je 4 € a za každého ďalšieho psa ďalších 4€.  V prípade neuhradenia dane do doby určenej zákonom č. 582/2004 Z.z. obec túto daň zvýši o 50 %.
2. Daňovník je povinný písomne oznámiť vznik daňovej povinnosti (písomná prihláška psa) správcovi dane do 30 dní odo dňa vzniku daňovej povinnosti  (jeho obstarania – nesmie byť) a zánik daňovej povinnosti (písomná odhláška psa) do 30 dní od zániku daňovej povinnosti.
3. Daň za psa sa prvýkrát od vzniku daňovej povinnosti vyrubí platobným výmerom a je splatná do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti platobného výmeru.
4. V ďalšom zdaňovacom období je daň splatná do 31.januára tohto zdaňovacieho obdobia bez vyrubenia výmerom.
5. Od dane je oslobodená nevidomá osoba, ktorá používa psa na svoje sprevádzanie alebo ochranu. Nevidomosť musí byť preukázaná dokladom preukazujúcim túto skutočnosť.
6. Ďalšie ustanovenia týkajúce sa držania psov v obci Olešná sú platné s použitím VZN, ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov na rok 2009.


§ 5
Daň za užívanie verejného priestranstva


1. Za verejné priestranstvá sú považované miestne komunikácie a priľahlé plochy vo vlastníctve alebo správe obce.
2. Priestory na dočasné parkovanie motorového vozidla sú parkoviská vo vlastníctve alebo správe obce
3. Vyhradené priestory na trvalé parkovanie motorového vozidla sú všetky priestory verejných parkovísk a parkovacích plôch vyhradené a označené na základe písomnej žiadosti záujemcu a rozhodnutia obce Olešná.
4. Sadzby dane za užívanie verejného priestranstva sa stanovujú:
  4.1 za užívanie verejného priestranstva:
    a/ vlastný predajný stánok 0,66 €/m2/deň
    b/ ostatná voľná plocha
      a/ na jednorazové užitie na podnikateľské účely 1,99 €/m2/deň
      b/ na jednorazové užitie na iné účely 0,66 €/m2/deň
  4.2 za užívanie verej. priestranstva za účelom ambulantného predaja jednorazovým užítím ambulantnou predajňou predajcu aj v prípade sezónneho predaja 1,99 €/m2/deň
  4.3 za umiestnenie stavebného zariadenia, skládku tuhých palív, stavebného a iného materiálu a odpadu od dňa zistenia obcou
    a/ na dobu kratšiu ako 3 dni  0,33 €/m2/deň
    b/ za každý ďalší započatý deň /maximálne do 7 dní/  0,66 €/m2/deň
    c/ za každý započatý deň nad 7 dní  1,65 €/m2/deň
  4.4 za postavenie zariadení kultúrnych podujatí  0,01 €/m2/deň
  4.5 za postavenie zariadení lunaparkov a iných atrakcií na 24 hodín  33,19 €
5. Sadzby dane za používanie parkovacieho miesta na 
     Vyhradených priestoroch na trvalé parkovanie  0,01 €/m2/deň
6. V prípade osobitného užívania verejného priestranstva sú daňovníci povinní splniť ohlasovaciu povinnosť u správcu dane za účelom vydania povolenia a vyrubenia dane vždy pred začatím užívania verejného priestranstva.
7. Daň podľa sadzieb uvedených v ods. 4 a 5 sa vyberá až do dňa, kedy daňovník preukáže, že užívanie sa skončilo, zariadenie bolo odstránené a priestranstvo bolo uvedené do pôvodného stavu tak, aby mohlo slúžiť všeobecnému užívaniu.
8. Daň za dlhodobé užívanie verejného priestranstva na umiestnenie zariadenia na poskytovanie služieb a trvalé parkovanie vozidla sa uhradí vždy do 1.januára zdaňovacieho obdobia za celé zdaňovacie obdobie vopred na účet obce.
9. Daň za krátkodobé užívanie verejného priestranstva sa platí v hotovosti do pokladne obce vopred za celý dohodnutý čas.
10. Daň sa nevyrubí za užívanie verejného priestranstva na kultúrnu a športovú akciu usporiadanú bez vstupného alebo za akciu, ktorej celý výťažok je určený na charitatívne a verejnoprospešné účely. Dani nepodlieha predajné zariadenie a zariadenie na poskytovanie služieb na verejnom priestranstve, ak sa na ich umiestnenie vydalo stavebné povolenie alebo kolaudačné rozhodnutie.


§ 6
Daň za predajné automaty


1. Sadzba dane za predajné automaty je 33,19 €/ks/rok.
2. Daňovník je povinný písomne oznámiť vznik daňovej   povinnosti správcovi dane do 30 dní od vzniku daňovej povinnosti a v tejto lehote zaplatiť príslušnú daň.
3. V ďalších zdaňovacích obdobiach je daň splatná bez vyrubenia do 31.januára príslušného zdaňovacieho obdobia.
4. Daňovník je pri oznámení povinný predložiť fotokópiu záručného listu s uvedením typu a výrobného čísla predajného automatu, prípadne iný doklad s technickým popisom príslušného zariadenia – predajného automatu.
5. Daňovník je povinný označiť každý predajný automat štítkom s uvedením názvu daňovníka, adresy jeho sídla a dátumu začatia prevádzkovania, ktorý mu vydá správca dane pri registrácii.


§ 7
Daň za nevýherné hracie prístroje


1. Sadzba dane za predajné hracie prístroje je 33,19 €/ks/rok.
2. Daňovník je povinný písomne oznámiť vznik daňovej   povinnosti správcovi dane do 30 dní od vzniku daňovej povinnosti a v tejto lehote zaplatiť príslušnú daň.
3. V ďalších zdaňovacích obdobiach je daň splatná bez vyrubenia do 31.januára príslušného zdaňovacieho obdobia.
4. Daňovník je pri oznámení povinný preložiť fotokópiu záručného listu s uvedením typu a výrobného čísla nevýherného hracieho prístroja, prípadne iný doklad s technickým popisom príslušného zariadenia – nevýherného hracieho prístroja.
5. Daňovník je povinný označiť každý nevýherný hrací prístroj štítkom s uvedením názvu daňovníka, adresy jeho sídla a dátumu začatia prevádzkovania, ktorý mu vydá správca dane pri registrácii.


T r e t i a    č a s ť
Miestny poplatok za komunálne odpady
a drobné stavebné odpady
§ 8
Poplatník


Poplatníkom je každá fyzická a právnická osoba v zmysle § 77 zákona č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.


§ 9
Sadzba poplatku


1. Sadzba   poplatku   za   komunálne   odpady   a drobné   stavebné   odpady   v súlade   so zavedeným intrevalovo­množstevným systémom zberu sa stanovuje na rok:
  1.1 užívanie zbernej nádoby 110 l  8 € x počet osôb
  1.2 užívajú VOK  8 € x počet osôb
2. Sadzba poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v súlade so zavedeným intervalovo­množstevným systémom zberu sa stanovuje pre právnické osoby a fyzické  osoby  – oprávnené k podnikaniu na rok, ktoré
   2.1 užívajú zbernú nádobu 110 l  13 € x počet osôb
   2.2 užívajú VOK  13 € x počet osôb
3. Sadzba poplatku za komunálne odpady alebo drobné stavebné odpady v súlade so zavedeným intervalovo – množstevným systémom zberu sa pre prevádzkovateľov školských zariadení stanovuje na 2,15 € za každý odobratý žetón.
4. Fyzická osoba, ktorá má trvalý alebo prechodný pobyt, alebo ktorá je oprávnená užívať stavbu alebo jej časť, objekt /ak nie je stavbou/ a pozemok na území obce a nehnuteľnosť sa nachádza v celoročne nedostupných lokalitách, kde nie je zavedený intervalovo­množstevný systém a je zabezpečený náhradný množstevný vrecový systém zvozu odpadov, je povinná uhradiť paušálny ročný poplatok vo výške 8 € za celú nehnuteľnosť, pričom poplatok sa vyberá od poplatníka vždy iba raz i pri vlastníctve viacerých druhov nehnuteľností.
5. a/  poplatník (občan, FO, PO) pri úhrade poplatku obdrží 4 ks žetónov na každú osobu, za ktorú poplatok platí.
    b/ ďalšie žetóny si poplatník môže dokúpiť v sume 2,15 €/1 ks žetónu.
6. určenie poplatku pre majiteľov chát a chalúp, ktorí využívajú túto nehnuteľnosť na rekreačné účely v sume 18 € x osoba na rok.


§ 10
Ohlásenie


1. Poplatník je povinný do 31.januára zdaňovacieho obdobia ohlásiť správcovi poplatku:
a/ svoje meno, priezvisko, dátum narodenia, adresu trvalého pobytu, adresu prechodného pobytu a zároveň rovnaké identifikačné údaje iných osôb, ktoré žijú s poplatníkom v spoločnej domácnosti a poplatník prevzal za nich povinnosť platenia poplatku
b/ názov alebo obchodné meno sídlo alebo miesto podnikania, identifikačné číslo a počet zamestnancov, za ktorých poplatok platí
c/ údaje rozhodujúce na určenie poplatku, najmä na zánik alebo zníženie poplatku, ktoré predloží aj s relevantnými dokladmi potvrdzujúcimi uvedené údaje

2. V priebehu zdaňovacieho obdobia je poplatník povinný údaje rozhodujúce na určenie poplatku ohlásiť bezodkladne. Ak obec preukázateľne zistí, že nahlásené údaje sú v rozpore so skutočnosťou, zvýši poplatok o 50 %.


§ 11
Vyrubenie a platenie poplatku


1. Poplatník, ktorý využíva intervalovo­množstevný systém zvozu odpadov je povinný v termíne do 31.januára zdaňovacieho obdobia uhradiť poplatok do pokladne obce, pri úhrade mu bude vydaný príslušný počet žetónov, bez ktorých nebude po 31.januári uskutočnený vývoz zbernej nádoby.
2. Poplatník, ktorý má povinnosť uhradiť poplatok podľa § 9, uhradí poplatok na základe platobného výmeru do 15 dní po jeho obdržaní na účet obce bezhotovostným prevodom alebo priloženou poštovou poukážkou. Poplatok je splatný do 30.6.2009.


§ 12
Zníženie poplatku


1. Poplatok sa zníži o 50 % u všetkých občanov, ktorí obývajú dom do troch osôb na území obce a  
a/      s vekom všetkých členov nad 65 rokov, alebo
b/      kde sú všetci členovia držiteľmi preukazu ZŤP alebo ZŤP/S.
c/       s trvalým pobytom v lokalite Klin
2. V rodine s viac ako 6 osobami sa znižuje poplatok za 7 osobu a ďalšiu osobu na 2,65 €.


Štvrtá časť
Záverečné ustanovenia
§ 13
Spoločné ustanovenia


1. Ak sa v tomto VZN neustanovuje inak, postupuje sa v konaní vo veciach miestnych daní a poplatku podľa ustanovení zákona č. 582/2004 Z.z. časť dvanásť a časť trinásť.
2. v prípadoch porušenia povinností vyplývajúcich z ustanovení tohto VZN sa takého konanie považuje za správny delikt v zmysle zákona SNR č. 511/1992 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov a správca dane a miestneho poplatku takto konajúcej osobe uloží pokutu alebo vyrubí sankčný úrok v zmysle vyššie uvedeného zákona.


§ 14
Zrušovacie ustanovenia


1. Zrušujú sa:
1.1 Všeobecne záväzné nariadenie o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady schválené Obecným zastupiteľstvom v Olešnej dňa 30.11.2007 a 21.12.2007 uzn. Č. 143/2007 a 166/2007.

§ 15
Právoplatnosť a účinnosť


1. Toto VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady bolo schválené Obecným zastupiteľstvom v Olešnej dňa 10.12.2008 č. uzn. 208/2008 a nadobúda právoplatnosť pätnástym dňom od jeho vyvesenia.
2. Účinnosť zavedených miestnych daní a miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v zmysle tohto VZN je od 1.januára 2009.


      Novotný Stanislav
      starosta obce

 

{backbutton}