VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE OBCE
OLEŠNÁ
č. 2/2012
O POSKYTOVANÍ SOCIÁLNYCH SLUŽIEB,
O SPÔSOBE URČENIA ÚHRADY A VÝŠKE ÚHRADY ZA SOCIÁLNE
SLUŽBY (OPATROVATEĽSKÁ SLUŽBA)
Schválené Obecným zastupiteľstvom v Olešnej
dňa 12.9.2012 uznesením č. 193/2012

Vyvesené na pripomienkovanie: 21.8.2012
Zvesené: 12.9.2012

 

pdfVZN č.2/2012 o poskytovaní sociálnych služieb346.92 KB