Obec Olešná podľa § 6 zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a podľa zák. č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a zák.  č. 416/2001 Z. z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a VÚC


Vydáva pre r. 2009
Všeobecne záväzné nariadenie Obce Olešná
O poskytovaní opatrovateľskej služby a o úhradách za opatrovateľskú
službu na území Obce Olešná


Článok 1
Úvodné ustanovenie


Predmetom tohto Všeobecne záväzného nariadenia Obce Olešná /ďalej len "nariadenie“/ je spôsob určenia poskytovania opatrovateľskej služby, úhrady, výšky úhrady a spôsobu platenia za poskytnutú opatrovateľskú službu na území obce Olešná.


Článok 2
Účel nariadenia


Účelom tohto nariadenia je úprava rozhodovacej pôsobnosti Obce Olešná a to konkrétne rozhodovacia pôsobnosť:
a) o poskytovaní opatrovateľskej služby podľa § 80 písm. e bod 3 zák. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o úhrade za túto opatrovateľskú službu poskytovanú príslušným obecným úradom podľa platných predpisov,
b) o povinnosti občana zaplatiť úhradu za opatrovateľskú službu, ktorá sa poskytla neprávom, bez úhrady alebo za nižšiu úhradu,
c) o povinnosti osôb uvedených v § 73 ods. 10 a zákona 448/2008 o sociálnych službách platiť úhradu za opatrovateľskú službu a o výške úhrady, ak sa nedohodne o úhrade s týmito osobami,
d) o odňatí opatrovateľskej služby, o zastavení poskytovania opatrovateľskej služby, o znížení alebo zvýšení úhrady za poskytnutú opatrovateľskú službu a o neplatení úhrady za opatrovateľskú službu.


Článok 3
Opatrovateľská služba


1) Opatrovateľská služba je jednou z foriem sociálnych služieb ako špecializovaných činností na riešenie hmotnej núdze alebo na riešenie sociálnej núdze
2) Opatrovateľskú službu možno poskytovať:
a) občanovi, ktorý pre svoj nepriaznivý zdravotný stav potrebuje pomoc inej osoby pri zabezpečovaní:
       -   nevyhnutných životných úkonov,
       -   nevyhnutných prác v domácnosti alebo
       -   kontaktu so spoločenským prostredím, najmä sprievodcom, tlmočením v posunkovej reči pre nepočujúce osoby a predčítaním.
b) dieťaťu do skončenia povinnej školskej dochádzky, ak osobnú, celodennú a riadnu starostlivosť o dieťa nemôžu z vážnych dôvodov poskytovať alebo zabezpečiť rodičia alebo občan, ktorý prevzal takéto dieťa do starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť rodičov na základe rozhodnutia príslušného orgánu.
c) ak sa jednej matke súčasne narodili tri a viac detí alebo v priebehu dvoch rokov opakovane narodili dvojčatá a to do dovŕšenia troch rokov veku detí
3) Opatrovateľskú službu nemožno poskytovať občanovi, ktorému:
a) sa poskytuje peňažný príspevok na osobnú asistenciu alebo
b) sa poskytuje celodenné, osobné riadne opatrovanie osobou uvedenou v zák. č. 447/2008 Z. z o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ŤŽP a o zmene a doplnení niektorých zákonov alebo
c) je nariadená karanténa pre podozrenie z nákazy prenosnou chorobou a pri ochorení touto nákazou.
4) Opatrovateľská služba sa poskytuje prednostne v byte občana.
5) Požiadavky na opatrovateľskú službu si občania uplatňujú na Obecnom úrade v Olešnej.


Článok 4
Zásady zavádzania opatrovateľskej služby


1) Žiadosť si žiadateľ podá sám alebo prostredníctvom inej osoby na Obecnom úrade v Olešnej na predpísanom tlačive, ktoré je prílohou tohto nariadenia.
2) Žiadosť obecný úrad zaeviduje do evidencie žiadostí podľa dátumu doručenia
3) Žiadosť musí obsahovať tieto náležitosti:
Tlačivo žiadosti
Návrh obvodného lekára na poskytovanie opatrovateľskej služby
Fotokópia posledného rozhodnutia o dôchodku, resp. potvrdenia Poštového úradu
4) V prípade, že žiadosť nebude kompletná, správny orgán, ktorým je obec, konanie preruší a stanoví lehotu na doplnenie žiadosti v zmysle zákona č. 71/1967 Zb o správnom konaní
5) V prípade, že je žiadosť kompletná, sociálny pracovník obce a sociálna komisia vykonajú šetrenie v domácnosti žiadateľa. Záznam zo šetrenia bude uvedený v žiadosti.
6) Úplná žiadosť po prešetrení bude zaradená do poradovníka s tým, že sociálna komisia obecného zastupiteľstva
-zváži sociálna – ekonomickú situáciu v rodine žiadateľa
- a zdravotný stav žiadateľa na základe stanoviska lekára

7) Pracovníčka obecného úradu vypracuje rozhodnutie o poskytnutí, resp. neposkytnutí opatrovateľskej služby.
8)Podklady pre rozhodnutie o poskytnutí opatrovateľskej služby sú:
- týždenný harmonogram jednotlivých úkonov s určením dĺžky týždenného pracovného úväzku,
- mesačný harmonogram jednotlivých úkonov
- stanovenie výšky mesačnej úhrady za poskytovanie opatrovateľskej služby
9) Starosta obce vydá rozhodnutie o poskytnutí opatrovateľskej a o úhrade za túto opatrovateľskú službu.
10) Opatrovateľskú službu zabezpečuje obec prostredníctvom svojich zamestnancov (opatrovateľov, opatrovateliek ), ktorí túto činnosť vykonávajú zmysle Zákonníka práce. Obec bude pri tom dbať, aby túto službu vykonávali na plný pracovný úväzok (postupné dopĺňanie úväzku na 8 hod.) realizáciou výkonu opatrovateľskej služby u viacerých opatrovaných.


Článok 5
Spôsob určenia úhrady za opatrovateľskú službu


1) Úhrada za opatrovateľskú službu v kalendárnom mesiaci sa určí podľa rozsahu poskytovaných nevyhnutných životných úkonov, nevyhnutných prác v domácnosti a zabezpečovaní kontaktu so spoločenským prostredím a výšky úhrady za nevyhnutný životný úkon, nevyhnutnú prácu v domácnosti a za zabezpečenie kontaktu so spoločenským prostredím podľa skutočných úkonov.
2) Občan je povinný zaplatiť úhradu za opatrovateľskú službu do 25-tého dňa príslušného kalendárneho mesiaca na účet obce.


Článok 6
Výška úhrady za opatrovateľskú službu


Viď. Príloha č. 1 zák. 448/2008 Z. z.
1) Nevyhnutné životné úkony: Návrh € SKK
a) bežné úkony osobnej hygieny vrátane holenia, pomoci pri vyzliekaní a obliekaní, pomoc pri presune na vozík a z vozíka na lôžko a z lôžka, pomoc pri použití WC 0,50€/deň 15,-Sk/deň
b) donáška obeda, dovoz obeda, alebo iného teplého jedla, pomoc pri podávaní jedla a pri pití 0,66€/deň 20,-Sk/deň
c) dohľad 1,00€/deň 30,-Sk/deň
2) Nevyhnutné práce v domácnosti:
a) donáška uhlia, dreva, vynesenie popola, donáška vody, kúrenie vo vykurovacích telesách a ich čistenie 0,66€/deň 20,-Sk/deň
b) nákup a ďalšie nevyhnutné činnosti súvisiace s prevádzkou domácnosti 1,00€/deň 30,-Sk/deň
c) práce spojené s udržiavaním domácnosti 2,66€/deň 80,-Sk/deň
d) príprava a varenie raňajok, obeda, prípadne olovrantu alebo večere 1,33€/deň 40,-Sk/deň
e) pranie osobnej bielizne, žehlenie osobnej bielizne a ostatnej bielizne 0,66€/kg 20,-Sk/kg
3) Zabezpečenie kontaktu so spoločenským prostredím:
a) sprievod na kultúrne podujatia, na telovýchovné podujatia a na iné verejné podujatia 0,66€/deň 20,-Sk/deň
b) sprievod k lekárovi na vyšetrenie 0,66€/deň 20,-Sk/deň
c) vybavovanie úradných záležitostí 0,66€/deň 20,-Sk/deň
d) kúpanie vrátane umytia vlasov 0,50€/deň 15,-Sk/deň


Článok 7
Všeobecné ustanovenie


Pri opatrovateľskej službe sa primerane použije zákon č. 369/1990 Zb. obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, zákon č. 448/2008 o sociálnych lužbách v znení neskorších predpisov, zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov, zákon č. 36/2005 Zb. o rodine a zák. č. 601/2003 Z. z. o životnom minime a o zmene a doplnení neskorších predpisov


Článok 8
Záverečné ustanovenia


1) Odvolacím orgánom proti rozhodnutiu vo veci opatrovateľskej služby vydaného Obcou Olešná je Okresný súd Čadca.
2) Kontrolnú činnosť nad dodržiavaním Všeobecne záväzného nariadenia O poskytovaní opatrovateľskej služby a o úhradách za opatrovateľskú službu na území Obce Olešná vykonáva príslušná komisia Obecného zastupiteľstva v Olešnej a hlavný kontrolór Obce Olešná v zmysle platných predpisov.
3) Všeobecnej záväzné nariadenie O poskytovaní opatrovateľskej služby a o úhradách za opatrovateľskú službu na území Obce Olešná za rok 2008 stráca platnosť dňom nadobudnutia platnosti VZN o poskytovaní opatrovateľskej služby a úhradách za opatrovateľskú službu na rok 2009.


Príslušné VZN na rok 2009 schválené dňa10.12.2008 uznesením č. 209/2008 nadobúda platnosť 15. dňom vyvesenia.


V Olešnej dňa 09.12.2008
Vyvesené dňa : 10.12.2008


Stanislav Novotný
starosta obce

 

 {backbutton}