Obec Olešná v súlade s ustanovením § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a ustanoveniami § 7 ods. 4, 5 a 6 § 8 ods. 2, § 12 ods. 1, 2 a 3, § 16 ods. 1, 2 a 3, § 17 ods. 2, 3, 4 a 7, § 20 ods. 4, § 21 ods. 2 a § 103 zákona č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov vydáva


Všeobecné záväzné nariadenie
o dani z nehnuteľností (ďalej len VZN) na rok 2009


o podmienkach určovania a vyberania dane z nehnuteľností na území obce Olešná


Vyvesené dňa: 8.12.2008
Zvesené dňa: ................


­ ­ Úvodné ustanovenie
§ 1


1. Obecné zastupiteľstvo v Olešnej podľa § 11 ods. 4 písm. d) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov rozhodlo, že v nadväznosti na § 98 zákona č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení zmien (ďalej len zákon č. 582/2004 Z.z.) zavádza s účinnosťou od 1.januára 2009 daň z nehnuteľností na kalendárny rok 2009, ktorý je zdaňovacím obdobím.


2. Základné ustanovenia o zdaňovaní pozemkov, stavieb a bytov sú uvedené v druhej časti zákona č. 582/2004 Z.z., ktoré upravujú daňovníka dane z nehnuteľností, predmet dane z nehnuteľností, základ dane z nehnuteľností, základné ročné sadzby dane z nehnuteľností, ktoré môže obec týmto VZN zvýšiť alebo znížiť, oslobodenie vybraných druhov pozemkov a zníženie dane správcom dane, vznik a zánik daňovej povinnosti, povinnosť predkladania daňového priznania, vyrubenie dane a platenie dane.


Čl. 1
Daň z pozemkov
§ 2
Základ dane


1. Správca dane týmto VZN ustanovuje, že základom dane z pozemkov pre pozemky druhu orná pôda, chmeľnice, vinice a ovocné sady je hodnota pozemku bez porastov určená vynásobením výmery pozemkov v m2 a hodnoty pôdy za 1 m2, uvedenej v prílohe č. 1 k zákonu č. 582/2004 Z.z.:
katastrálne územie Olešná I. 0,1098 €/m2
katastrálne územie Olešná II. 0,1158 €/m2


2. Správca dane týmto VZN ustanovuje, že základom dane z pozemkov pre pozemky druhu trvalé trávne porasty je hodnota pozemku bez porastov určená vynásobením výmery pozemkov v m2 a hodnoty pôdy za 1 m2 uvedenej v prílohe č. 1 k zákonu č. 582/2004 Z.z.:
katastrálne územie Olešná I. 0,0185 €/m2
katastrálne územie Olešná II. 0,0252 €/m2


3. Správca dane týmto VZN ustanovuje, že základom dane z pozemkov pre lesné pozemky, na ktorých sú hospodárske lesy, rybníky s chovom rýb a za ostatné hospodársky využívané vodné plochy je hodnota pozemku určená vynásobením výmery pozemkov v m2 a hodnoty pôdy z 1 m2:
katastrálne územie Olešná I. 0,09 €/m2
katastrálne územie Olešní II. 0,07 €/m2


4. Správca dane týmto VZN ustanovuje, že základom dane z pozemkov pre pozemky druhu záhrada, zastavané plochy a nádvoria a ostatné plochy je hodnota pozemku určená vynásobením výmery pozemkov v m2 a hodnoty 1,85 €/m2 uvedenej v prílohe č. 2 k zákonu č. 582/2004 Z.z. a to v celej obci Olešná.


5. Správca dane týmto VZN ustanovuje, že základom dane z pozemkov pre stavebné pozemky je hodnota pozemku určená vynásobením výmery pozemkov v m2 a hodnoty 18,58 €/m2 uvedenej v prílohe č. 2 k zákonu č. 582/2004 Z.z. a to v celej obci Olešná.


­ § 3
Sadzba dane


1. Ročná sadzba dane z pozemkov je v celej obci 0,25 % pre pozemky druhu:
– trvalé trávne porasty
– stavebné pozemky


2. Ročná sadzba dane z pozemkov uvedená v § 3 ods. 1 tohto VZN sa v celej obci určuje takto:
1.1 za ornú pôdu, chmeľnice, vinice 0,22 %
1.2 za záhrady, zastavané plochy a nádvoria, ostatné plochy 0,36 %


3. Ročná sadzba dane z pozemkov uvedená v § 3 ods. 1 tohto VZN sa v celej obci určuje takto:
1.1 za lesné pozemky, na ktorých sú hospodárske lesy, rybníky s chovom rýb a ostatná hosp. využívané vodné plochy 0,20 %


Čl. II
Daň zo stavieb
§ 4
Sadzba dane


1. Ročná sadzba dane zo stavieb sa určuje na 1 m2 zastavanej plochy v celej obci takto:
a) 0,049 € za stavby na bývanie a drobné stavby, ktoré majú doplnkovú funkciu pre hlavnú stavbu
b) 0,066 € za stavby na pôdohospodársku produkciu, skleníky, stavby pre vodné hospodárstvo, stavby využívané na skladovanie vlastnej pôdohospodárskej produkcie, vrátane stavieb na vlastnú administratívu
c) 0,175 € za stavby rekreačných a záhradkárskych chát a domčekov na individuálnu rekreáciu
d) 0,165 € za stavby samostatne stojacích garáží a samostatné stavby hromadných garáží a stavby určené alebo používané na tieto účely, postavené mimo bytových domov
e) 0,464 € za priemyselné stavby a stavby slúžiace energetike, stavby slúžiace stavebníctvu, stavby využívané na skladovanie vlastnej produkcie vrátane stavieb na administratívu
f) 0,995 € za stavby na ostatné podnikanie a zárobkovú činnosť, skladovanie a administratívu súvisiacu s ostatným podnikaním a so zárobkovou činnosťou
g) 0,199 € za ostatné stavby


2. Upraveným ročným sadzbám dane zo stavieb uvedeným v § 4 ods. 1 tohto VZN sa určuje pri viacpodlažných stavbách príplatok za podlažie 0,03 € za každé ďalšie podlažie okrem prvého nadzemného podlažia.


Čl. III
Daň z bytov
§ 5
Sadzba dane


1. Ročná sadzba dane z bytov určená v § 16 ods. 1 zákona č. 582/2004 Z.z. sa určuje pre všetky byty a nebytové priestory v celej obci na sumu 0,046 € za každý aj začatý m2 podlahovej plochy bytu a nebytového priestoru.


­ Čl. IV
§ 6
Oslobodenie od dane a zníženie dane


1. Správca dane ustanovuje, že poskytuje oslobodenie od dane z pozemkov na:
– pozemky, na ktorých sú cintoríny, kolumbáriá, urnové háje a rozptylové lúky,
– močiare, plochy slatín a slancov, rašeliniská, remízky, háje, vetrolamy a pásma hygienickej ochrany vodných zdrojov I. stupňa a II. stupňa, pásma ochrany prírodných liečivých zdrojov I. stupňa a II. stupňa a zdrojov prírodných liečivých zdrojov I. stupňa a II. stupňa a zdrojov prírodných minerálnych vôd stolových I. stupňa a II. stupňa.
– zníženie 50 % z dane na pozemky, ktorých vlastníkmi sú občania starší ako 65 rokov, ak tieto pozemky slúžia výhradne na ich osobnú potrebu, alebo držitelia preukazu ZŤP, alebo preukazu ZŤP/S.


2. Správca dane ustanovuje, že poskytuje zníženie od dane zo stavieb a bytov na:
– 50 % zo stavieb na bývanie a byty vo vlastníctve občanov starších ako 65 rokov alebo držiteľov preukazov ZŤP, alebo ZŤP/S, slúžiace výhradne na trvalé bývanie daňovníka, ktorý žije osamele alebo s ďalšou osobou, spĺňajúcou uvedenú podmienku.


Čl. V
§ 7
Daňové priznanie


Daňové priznanie k dani z nehnuteľností je daňovník povinný podať správcovi dane do 31.1.2009 podľa stavu k 1.1.2009.


Čl. VI
§ 8
Vyrubovanie dane


Správca dane ustanovuje, že daň nižšiu ako 3 € nebude vyrubovať ani vyberať.


Čl. VII
§ 9
Platenie dane


1. Vyrubená daň z nehnuteľností je splatná naraz do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti platobného výmeru.


­Čl. VIII
§ 10
Záverečné ustanovenia


1. Toto VZN bolo schválené Obecným zastupiteľstvom v Olešnej dňa 5.12.2008 č. uzn. 203/08
a nadobúda právoplatnosť pätnástym dňom od jeho vyvesenia.
2. Týmto VZN sa ruší VZN schválené na rok 2008 dňa 30.11.2007 č. uzn. 139/2007.
3. Účinnosť zavedenej dane z nehnuteľností v zmysle tohto VZN je od 1.1.2009.


Novotný Stanislav
starosta obce

­