pdfNávrh VZN č. 2/2023 o mieste a čase zápisu dieťaťa na plnenie školskej dochádzky v základnej škole a o výške príspevku zákonného zástupcu dieťaťa na čiastočnú úhradu v školských zariadeniach Obce Olešná 248.21 KB

Vyvesený na úradnej tabuli obce Olešná: 16.2.2023
Zverejnený na webovej stránke obce Olešná: 16.2.2023
Lehota na predloženie pripomienok k návrhu VZN do (včítane): 26.2.2023