pdfNávrh VZN č. 1 2023 Zásady hospodárenia s majetkom obce Olešná.pdf411.10 KB

Vyvesený na úradnej tabuli obce Olešná: 5.1.2023
Zverejnený na webovej stránke obce Olešná: 5.1.2023
Lehota na predloženie pripomienok k návrhu VZN do (včítane): 10.1.2023