pdf  NÁVRH - Dodatok č. 4 k VZN č. 3/2016   537,491 KB


Lehota na predloženie pripomienok k Návrhu - Dodatok č. 4 k VZN č. 3/2016 do: 01.02.2020
Návrh VZN č. 2/2019 – zverejnený na internetovej adrese dňa: 23.01.2020
Návrh dodatku stiahnutý z webovej stránky:

 

pdf  NÁVRH - Všeobecne záväzné nariadenie č.2/2019 o podmienkach poskytovania dotácií z prostriedkov Obce Olešná   409,978 KB


Lehota na predloženie pripomienok k Návrhu VZN č. 2/2019 do: 23.12.2019
Návrh VZN č. 2/2019 – zverejnený na internetovej adrese dňa: 09.12.2019
Návrh stiahnutý z webovej stránky:

pdf  NÁVRH - Všeobecne záväzné nariadenie o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady č. 1/2019   259,888 KB


Lehota na predloženie pripomienok k Návrhu VZN č. 1/2019 do: 21.11.2019
Návrh VZN č. 1/2019 – zverejnený na internetovej adrese dňa: 11.11.2019
Návrh dodatku stiahnutý z webovej stránky: 04.12.2019

pdf  NÁVRH - Dodatok č. 4/2019 k Všeobecnému záväznému nariadeniu Obce Olešná o dani z nehnuteľností č. 10/2015 198,157 KB


Lehota na predloženie pripomienok k Návrhu Dodatku č. 4/2019 k VZN č. 10/2015 do: 21.11.2019
Návrh dodatku č. 4/2019 k VZN č. 10/2015 – zverejnený na internetovej adrese dňa: 11.11.2019
Návrh dodatku stiahnutý z webovej stránky: 04.12.2019