pdfNÁVRH - Dodatok č. 1 k VZN č .7/2017 obce o mieste a čase zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole, o výške mesačného príspevku zákonného zástupcu dieťaťa na čiastočnú úhradu nákladov v základnej škole a v školských zariadeniach obce Olešná   265,997 KB


Lehota na predloženie pripomienok k Návrhu Dodatku č. 1 k VZN č. 7/2017 do: 10.6.2019
Návrh Dodatku č. 1 k VZN č. 7/2017 – vyvesený na úradnej tabuli a zverejnený na internetovej adrese dňa: 28.5.20199

 

pdfNÁVRH - Dodatok č. 3 k VZN č. 3/2016 o určení a výške dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa v základnej škole a v školských zariadeniach obce Olešná    531,696 KB


Návrh Dodatok č.3 k VZN č. 3/2016 – zverejnený na internetovej adrese dňa: 19.2.2019