pdfNÁVRH - VZN č .7/2017 Všeobecné záväzné nariadenie obce o mieste a čase zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole, o výške mesačného príspevku zákonného zástupcu dieťaťa na čiastočnú úhradu nákladov v základnej škole a v školských zariadeniach obce Olešná   74,326 KB

Návrh VZN vyvesený dňa: 11.12.2017

pdfNÁVRH - Dodatok č. 2/2017 k Všeobecnému záväznému nariadeniu Obce Olešná o daní z nehnuteľností č. 10/2015   36,598 KB

Návrh VZN vyvesený dňa: 16.11.2017

pdfNÁVRH - VZN Obce Olešná č. 6/2017 Bezpečnostná politika prevádzkarne Integrovaného obslužného miesta   589,802 KB

Návrh VZN vyvesený dňa: 25.10.2017

pdfNÁVRH - VZN Obce Olešná č. 4/2017 o podmienkach organizovania a uskutočňovania verejného zhromaždenia obyvateľov obce   467,341 KB

Návrh VZN vyvesený dňa: 17.05.2017

pdfNÁVRH - VZN Obce Olešná č. 5/2017 o používaní a ochrane obecných symbolov 736,650 KB

Návrh VZN vyvesený dňa: 17.05.2017

pdfNÁVRH - VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE č.2/2017 O VÝŠKE DOTÁCIE NA ČIASTOČNÚ ÚHRADU NÁKLADOV NA ČINNOSŤ CENTRA VOĽNÉHO ČASU   909,845 KB

Návrh VZN vyvesený dňa: 16.03.2017

pdfNÁVRH - Dodatok č. 1 k VZN č. 3/2016 o určení a výške dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa v základnej škole a v školských zariadeniach obce Olešná   507,443 KB

Návrh VZN vyvesený dňa: 16.03.2017

pdfNÁVRH - VŠEOBECNÉ ZÁVÄZNÉ NARIADENIE Obce Olešná č. 3/2017 - O poplatkoch za služby poskytované obcou Olešná 407,941 KB

Návrh VZN vyvesený dňa: 15.03.2017

pdfNÁVRH - Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2017 o poskytovaní jednorazovej dávky v hmotnej núdzi a mimoriadnej dávky občanom obce Olešná 522,958 KB

Návrh VZN vyvesený dňa: 14.02.2017