pdf  NÁVRH - Všeobecne záväzné nariadenie č.2/2019 o podmienkach poskytovania dotácií z prostriedkov Obce Olešná   409,978 KB


Lehota na predloženie pripomienok k Návrhu VZN č. 2/2019 do: 23.12.2019
Návrh VZN č. 2/2019 – zverejnený na internetovej adrese dňa: 09.12.2019
Návrh dodatku stiahnutý z webovej stránky: