pdfNávrh Dodatku č.7 k VZN č. 3 2016 o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce Olešná 180.38 KB

Vyvesený na úradnej tabuli obce Olešná: 29.9.2022
Zverejnený na webovej stránke obce Olešná: 29.9.2022
Lehota na predloženie pripomienok k návrhu VZN do (včítane): 9.10.2022

pdfNÁVRH Dodatok č. 6-2022 k VZN č. 10-2015 o dani z nehnuteľností 235.21 KB

Vyvesený na úradnej tabuli obce Olešná: 31.8.2022
Zverejnený na webovej stránke obce Olešná: 31.8.2022
Lehota na predloženie pripomienok k návrhu VZN do (včítane): 14.9.2022

pdfNÁVRH Všeobecné záväzné nariadenie č. 1/2022 o určení pravidiel času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území obce Olešná  132.11 KB

Vyvesený na úradnej tabuli obce Olešná: 09.05.2022
Zverejnený na webovej stránke obce Olešná: 09.05.2022
Lehota na predloženie pripomienok k návrhu VZN do (včítane): 23.05.2022

pdfUznesenia 91/2022 - schválenie zverejnenia návrhu Všeobecne záväzného nariadenia č. 1/2022  63.56 KB


pdfNÁVRH Všeobecne záväzného nariadenia Obce Olešná č. 2/2022 o mieste a čase zápisu dieťaťa na plnenie školskej dochádzky v základnej škole a o výške príspevku zákonného zástupcu dieťaťa na čiastočnú úhradu v školských zariadeniach Obce Olešná  268.04 KB

Vyvesený na úradnej tabuli obce Olešná: 06. 05. 2022
Zverejnený na webovej stránke obce Olešná: 06. 05. 2022
Začiatok lehoty na pripomienkové konanie: 06.05. 2022
Ukončenie pripomienkového konania: 19.05. 2022

pdfNÁVRH - Dodatok č. 1/2021 k Všeobecnému záväznému nariadeniu Obce Olešná o miestnych daniach č. 9/2015  412.98 KB

Návrh dodatku č. 1/2021 k VZN č. 9/2015 – vyvesený na úradnej tabuli a zverejnený na internetovej adrese dňa: 26.11.2021
Lehota na predloženie pripomienok k Návrhu Dodatku č. 1/2021 k VZN č. 9/2015 do: 13.12.2021

pdfNÁVRH - Dodatok č. 5/2020 k Všeobecnému záväznému nariadeniu Obce Olešná o dani z nehnuteľností č. 10/2015  252,747 KB

Lehota na predloženie pripomienok k Návrhu Dodatku č. 5/2020 k VZN č. 10/2015 do: 09.12.2020
Návrh dodatku č. 5/2020 k VZN č. 10/2015 – vyvesený na úradnej tabuli a zverejnený na internetovej adrese dňa: 27.11.2020

pdf  NÁVRH - Dodatok č. 4 k VZN č. 3/2016   537,491 KB


Lehota na predloženie pripomienok k Návrhu - Dodatok č. 4 k VZN č. 3/2016 do: 01.02.2020
Návrh VZN č. 2/2019 – zverejnený na internetovej adrese dňa: 23.01.2020
Návrh dodatku stiahnutý z webovej stránky: