pdfNÁVRH - Všeobecne záväzné nariadenie o zásadách hospodárenia a nakladania s majetkom obce Olešná č. 2/2021  394.43 KB

Návrh VZN o zásadách hospodárenia a nakladania s majetkom obce Olešná č. 2/2021 vyvesený na úradnej tabuli a zverejnený na internetovej adrese dňa: 03.06.2021
Lehota na predloženie pripomienok k Návrhu VZN č. 2/2021 do: 18.06.2021
Návrh VZN č. 2/2021 schválený na zverejnenie Obecným zastupiteľstvom obce Olešná dňa: 18.02.2021, číslo uznesenia:
34/2021

pdfNÁVRH - VZN o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce Olešná č.1/2021  498,049 KB

Návrh VZN o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobným stavebnými odpadmi na území obce Olešná č. 1/2021 vyvesený na úradnej tabuli a zverejnený na internetovej adrese dňa: 19.02.2021
Lehota na predloženie pripomienok k Návrhu VZN č. 1/2021 do: 08.03.2021
Návrh VZN č. 1/2021 schválený na zverejnenie Obecným zastupiteľstvom obce Olešná dňa: 18.02.2021, číslo uznesenia:
19/2021

pdfNÁVRH - Dodatok č. 5 k VZN č. 3/2016 o určení a výške dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa v základnej škole a v školských zariadeniach obce Olešná  242,867 KB

Návrh Dodatok č.5 k VZN č. 3/2016 – vyvesený na úradnej tabuli a zverejnený na internetovej adrese dňa: 12.02.2021
Lehota na predloženie pripomienok k Návrhu Dodatku č. 5 k VZN č. 3/2016 do: 27.02.2021

pdfNÁVRH - Dodatok č. 5/2020 k Všeobecnému záväznému nariadeniu Obce Olešná o dani z nehnuteľností č. 10/2015  252,747 KB

Lehota na predloženie pripomienok k Návrhu Dodatku č. 5/2020 k VZN č. 10/2015 do: 09.12.2020
Návrh dodatku č. 5/2020 k VZN č. 10/2015 – vyvesený na úradnej tabuli a zverejnený na internetovej adrese dňa: 27.11.2020

pdf  NÁVRH - Dodatok č. 4 k VZN č. 3/2016   537,491 KB


Lehota na predloženie pripomienok k Návrhu - Dodatok č. 4 k VZN č. 3/2016 do: 01.02.2020
Návrh VZN č. 2/2019 – zverejnený na internetovej adrese dňa: 23.01.2020
Návrh dodatku stiahnutý z webovej stránky: