pdfNávrh VZN č. 2/2023 o mieste a čase zápisu dieťaťa na plnenie školskej dochádzky v základnej škole a o výške príspevku zákonného zástupcu dieťaťa na čiastočnú úhradu v školských zariadeniach Obce Olešná 248.21 KB

Vyvesený na úradnej tabuli obce Olešná: 16.2.2023
Zverejnený na webovej stránke obce Olešná: 16.2.2023
Lehota na predloženie pripomienok k návrhu VZN do (včítane): 26.2.2023

 

pdfNávrh VZN č. 1 2023 Zásady hospodárenia s majetkom obce Olešná.pdf411.10 KB

Vyvesený na úradnej tabuli obce Olešná: 5.1.2023
Zverejnený na webovej stránke obce Olešná: 5.1.2023
Lehota na predloženie pripomienok k návrhu VZN do (včítane): 10.1.2023

pdfNávrh VZN č. 1 2023 Zásady hospodárenia s majetkom obce Olešná.pdf411.10 KB

Vyvesený na úradnej tabuli obce Olešná: 5.1.2023
Zverejnený na webovej stránke obce Olešná: 5.1.2023
Lehota na predloženie pripomienok k návrhu VZN do (včítane): 10.1.2023

pdfNávrh - VZN o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady č. 3/2022 210.90 KB

Vyvesený na úradnej tabuli obce Olešná: 29.11.2022
Zverejnený na webovej stránke obce Olešná: 29.11.2022
Lehota na predloženie pripomienok k návrhu VZN do (včítane): 9.12.2022

pdfNávrh Dodatku č.7 k VZN č. 3 2016 o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce Olešná 180.38 KB

Vyvesený na úradnej tabuli obce Olešná: 29.9.2022
Zverejnený na webovej stránke obce Olešná: 29.9.2022
Lehota na predloženie pripomienok k návrhu VZN do (včítane): 9.10.2022

pdfNÁVRH Dodatok č. 6-2022 k VZN č. 10-2015 o dani z nehnuteľností 235.21 KB

Vyvesený na úradnej tabuli obce Olešná: 31.8.2022
Zverejnený na webovej stránke obce Olešná: 31.8.2022
Lehota na predloženie pripomienok k návrhu VZN do (včítane): 14.9.2022