pdfNÁVRH - Dodatok č. 2 k VZN č .7/2017 obce o mieste a čase zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole, o výške mesačného príspevku zákonného zástupcu dieťaťa na čiastočnú úhradu nákladov v základnej škole a v školských zariadeniach obce Olešná  90,736 KB

Lehota na predloženie pripomienok k Návrhu Dodatku č. 2 k VZN č. 7/2017 do: 11.11.2020
Návrh Dodatku č. 2 k VZN č. 7/2017 – vyvesený na úradnej tabuli a zverejnený na internetovej adrese dňa: 27.10.2020

pdf  NÁVRH - Dodatok č. 4 k VZN č. 3/2016   537,491 KB


Lehota na predloženie pripomienok k Návrhu - Dodatok č. 4 k VZN č. 3/2016 do: 01.02.2020
Návrh VZN č. 2/2019 – zverejnený na internetovej adrese dňa: 23.01.2020
Návrh dodatku stiahnutý z webovej stránky: