Začiatok rokovaní vždy o 10.00 hod.

04.02.2022
24.03.2022
05.05.2022
23.06.2022
25.08.2022
13.10.2022
24.11.2022

pdfNÁVRH - Dodatok č. 1/2021 k Všeobecnému záväznému nariadeniu Obce Olešná o miestnych daniach č. 9/2015  412.98 KB

Návrh dodatku č. 1/2021 k VZN č. 9/2015 – vyvesený na úradnej tabuli a zverejnený na internetovej adrese dňa: 26.11.2021
Lehota na predloženie pripomienok k Návrhu Dodatku č. 1/2021 k VZN č. 9/2015 do: 13.12.2021