Ministerstvo hospodárstva SR pre operačný program Integrovaná infraštruktúra zverejnilo na webovom sídle www.opvai.sk :

Harmonogram výziev na predkladanie žiadostí o poskytnutie NFP na rok 2020, verzia 3
https://www.opvai.sk/vyzvy/mh-sr/harmonogramy-vyziev/

Okrem toho Ministersto hodspodárstva zverejnili Schémy štátnej pomoci pre MSP Veľmi dôležité pre všetky MSP - každého typu - od remeselníkov, cez obchod, CR, po kreatívny priemysel)

SIH Antikorona záruka 2 - Schéma štátnej pomoci na podporu naplnenia základnej úrovne potrieb likvidity zdrojmi EŠIF v súvislosti s nákazou COVID-19 (SIHAZ2) https://www.opvai.sk/sk/dokumenty/schemy/

Zástupcovia MSP sa môžu pre konzultáciu obrátiť na Regionálnu rozvojovú agentúru Kysuce .