pdfNÁVRH - Dodatok č. 5/2020 k Všeobecnému záväznému nariadeniu Obce Olešná o dani z nehnuteľností č. 10/2015  252,747 KB

Lehota na predloženie pripomienok k Návrhu Dodatku č. 5/2020 k VZN č. 10/2015 do: 09.12.2020
Návrh dodatku č. 5/2020 k VZN č. 10/2015 – vyvesený na úradnej tabuli a zverejnený na internetovej adrese dňa: 27.11.2020

pdfNÁVRH - Dodatok č. 2 k VZN č .7/2017 obce o mieste a čase zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole, o výške mesačného príspevku zákonného zástupcu dieťaťa na čiastočnú úhradu nákladov v základnej škole a v školských zariadeniach obce Olešná  90,736 KB

Lehota na predloženie pripomienok k Návrhu Dodatku č. 2 k VZN č. 7/2017 do: 11.11.2020
Návrh Dodatku č. 2 k VZN č. 7/2017 – vyvesený na úradnej tabuli a zverejnený na internetovej adrese dňa: 27.10.2020