Obec Olešná
Zriaďovateľ Základnej školy s materskou školou Olešná 464 vyhlasuje dňom 01.10.2019 podľa § 4 ods. 1 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 596/2003 Z. z.“) a podľa § 5 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 552/2003 Z. z.“) výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa Základnej školy s materskou školou Olešná 464

Požadované kvalifikačné predpoklady podľa § 6 ods. 1 písm. a), b), c) a d) a § 34 ods. 2 písm. a), b) a c) zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov:

• kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky podľa vyhlášky č. 437/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov pre daný druh a typ školy,
• vykonanie 1. atestácie alebo jej náhradnej formy,
• najmenej 5 rokov pedagogickej činnosti,

Iné požiadavky:
• osobnostné a morálne predpoklady, občianska bezúhonnosť,
• zdravotná spôsobilosť,
• ovládanie štátneho jazyka,
• bezúhonnosť, *
• ovládanie príslušnej legislatívy,
• komunikatívnosť,
• organizačné schopnosti.

Zoznam požadovaných dokladov:

• prihláška /žiadosť o zaradenie do výberového konania,
• overené kópie dokladov o vzdelaní a absolvovaní 1. atestácie alebo jej náhradnej formy,
• štruktúrovaný profesijný životopis,
• potvrdenie o dĺžke pedagogickej činnosti preukazujúce minimálne 5 rokov pedagogickej činnosti,
• lekárske potvrdenie o telesnej a duševnej spôsobilosti (v zmysle § 6 zákona č. 317/2009 Z. z.)
• písomný návrh koncepcie rozvoja školy
• čestné vyhlásenie o neodvolaní z funkcie riaditeľa školy podľa § 3 ods. 7 písm. a), c) a e) a ods. 8 písm. c) zákona č. 596/2003 Z. z.,
• údaje k preukázaniu bezúhonnosti*
• súhlas uchádzača na použitie osobných údajov pre potreby výberového konania v súlade s § 14 zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Prihlášku a požadované doklady do výberového konania je potrebné zaslať alebo osobne doručiť v termíne do: 31. októbra 2019 do 15.00 hod. na adresu: Obec Olešná, Obecný úrad Olešná č. 493, 023 52 v zalepenej obálke s uvedením adresy odosielateľa a s označením: „Výberové konanie na funkciu riaditeľa Základnej školy s materskou školou, Olešná 464 – NEOTVÁRAŤ“.

Vyhlasovateľ výberového konania si vyhradzuje právo nezaradiť do výberového konania uchádzačov, ktorí nespĺňajú požadované podmienky. Prihlášky zaslané po termíne, nebudú zaradené do výberového konania. Rozhodujúci je dátum podania na poštovej pečiatke, v prípade osobného doručenia pečiatka podateľne vyhlasovateľa.

Dátum a miesto uskutočnenia výberového konania bude uchádzačom, ktorí splnia podmienky, oznámené najmenej 7 dní pred jeho uskutočnením.

 

.............................................
v. r. Štefan Cudrák, starosta obce

V Olešnej, dňa: 30.09.2019

* Na účel preukázania bezúhonnosti podľa § 3 ods. 6 zákona č. 552/2003 Z. z. treba predložiť údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov podľa § 10 ods. 4 písm. a) zákona č. 330/2007 Z. z. o registri trestov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Údaje sa budú overovať len u úspešného kandidáta.