Snehová kalamitaDňa 10.01.2019 o 14.00 hod. obec Olešná vyhlásila mimoriadnu udalosť snehovú kalamitu spôsobenú intenzívnym snežením na území obce.
Boli prijaté opatrenia najmä: sprístupniť všetky lokality, sprejazdniť miestne komunikácie pre autobusy a motorové vozidlá, zabezpečiť prístup k zastávkam SAD, zabezpečiť dochádzku žiakov do ZŠ, odstrániť sneh z budov ZŠ, MŠ a šatní TJ.
Na prístupových cestách v častiach obce u Žubrinov, na Doline, u Jaroši, Vigľaška boli popadané náletové dreviny, ktoré znemožňovali traktorom sprejazdniť cesty.
Na pomoc pri odstraňovaní snehovej kalamity boli prizvané súkromné firmy so svojimi mechanizmami: 3 nákladné autá, 2 bagre JCB a malý bager UNC. V častiach obce Dolina, u Jaroši, Burkov vrch, u Žubrinov, Maslovenka cesty sprejazdňoval súkromník s traktorom so zadným pluhom.

Počas snehovej kalamity bol hlavne z križovatiek a ciest odvážaný sneh v časti Rovňany – všetky 3 ulice, sneh z okolia OcÚ, u Kožákov zastávky SAD 2x, Priečnica, Predná Olešná, Šulkov potok, Potôčky-cintorín, parkovisko, točňa u Hruškov, u Kubišov, IBV Polgrúň, pri ZŠ Polgrúň, Solisko, mosty – Potôčky, IBV Polgrúň, Solisko, mostík Potôčky ku p. Kameništiakovi.
Na odstránenie snehu a ľadových cencúľov zo strechy ZŠ boli privolaní profesionálni hasiči s plošinou, kde im pomáhali aj členovia DHZ Olešná. Členovia DHZ a pracovníci obce odstránili aj sneh z budovy šatne TJ, budovy MŠ, cencúle z budovy OcÚ. Taktiež vyrezali a odstránili popadané náletové dreviny z prístupových ciest v obci.
Zo striech rodinných domov v časti Olešná Potôčky u Hruškov a u Kubišov spadol sneh a tým zablokoval cesty, bolo potrebné cesty znova sprejazdniť.
Snehová kalamita bola odvolaná dňa18.01.2019 o 15.00 hod.
Týmto by som sa chcel poďakovať pracovníkom obce, členom DHZ, profesionálnym hasičom, firmám, ktoré poskytli svoje mechanizmy za ich obetavú pomoc pri odstraňovaní snehovej kalamity.
Najväčšie problémy pri zimnej údržbe v obci spôsobujú nezodpovední občania, ktorí parkujú svoje autá vedľa cesty alebo priamo na ceste a prebytočný sneh z dvorov vyhadzujú na cestu. Traktory s pluhmi ich musia obchádzať, sneh sa hromadí na jednom mieste a tým je ohrozená bezpečnosť chodcov a šoférov aut, ktorí neraz musia obchádzať aj 4 autá, ktoré sú zaparkované za sebou alebo po oboch stranách cesty. Aj napriek výzvam títo občania sa tvária, že sa ich to netýka. Táto zima ukázala, že aj obec nie je dostatočne pripravená na zimnú údržbu. Je potrebné, aby obec zabezpečila ešte jeden posýpač a väčší predný pluh lebo pri údržbe viac ako 50 km ciest nie je možné túto situáciu zvládnuť. Taktiež by som chcel požiadať občanov obce o trpezlivosť pri zimnej údržbe, nakoľko nie je možné cesty rozhrnúť hneď vo všetkých častiach obce.

Štefan Cudrák
starosta obce