Obecné zastupiteľstvo v obce Olešná schvaľuje podľa § 6 a § 11 ods. 4 písm. d), e) zák. č. 369/1990 Zb. v znení zmien o obecnom zriadení v znení zmien, v súlade so zák. č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení zák. č. 220/1996 Z.z. o reklame, zák. č. 511/1992 Z.b. o správe daní a poplatkov v znení zmien a zák. č. 416/2001 Z.z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a neskorších predpisov

 

Všeobecné záväzné nariadenie o správnych poplatkoch a poplatkoch za pracovné úkony vykonávané obecným úradom v Olešnej r. 2012

 

pdf VZN o správnych poplatkoch

§ 1


1. Toto nariadenie upravuje a bliţšie vymedzuje správne poplatky a poplatky (úhrady) za pracovné úkony, vykonávané Obecným úradom v Olešnej.
2. Obec Olešná je oprávnená vyberať a vymáhať poplatky za úkony vykonávané pri výkone samosprávy v súlade s § 4 ods. 1 zák. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení zmien a doplnkov.

§ 2
Predmet poplatkov


Predmetom poplatkov sú úkony a konania správnych orgánov, ktoré sú uvedené v sadzobníku správnych poplatkov, sadzobník tvorí prílohu, ktorá je súčasťou Všeobecne záväzného nariadenia.

§ 3
Poplatník


Poplatníkom je fyzická osoba, alebo právnická osoba, ktorá dala podnet na úkon alebo konanie, alebo pre ktorú sa úkon vykonáva, alebo konanie uskutočňuje.

§ 4
Oslobodenie od poplatkov


Od poplatkov sú oslobodené fyzické a právnické osoby uvedené v § 4 ods. 1/, 2/, 3/ zák. č. 145/1995 Zb. o správnych poplatkoch v znení neskorších zmien.
§ 4 zák. č. 145/1995:
(1) Od poplatkov sú oslobodené tieto právnické osoby a fyzické osoby:
a) štátne orgány, obce, štátne fondy a štátne rozpočtové organizácie s výnimkou poplatkov podľa XVI. časti sadzobníka,
b) Slovenský pozemkový fond pri úkonoch a konaniach, ktoré vykonáva v mene Slovenskej republiky,
c) diplomatickí zástupcovia poverení v Slovenskej republike, konzuli z povolania a ďalšie osoby, ktoré podľa medzinárodného práva poţívajú výsady a imunitu za predpokladu, ţe je zaručená vzájomnosť.
(2) Od poplatkov sú oslobodené úkony súvisiace s vykonávaním všeobecne záväzných právnych predpisov
a) o sociálnom zabezpečení vrátane dôchodkového zabezpečenia a nemocenského poistenia (zabezpečenia), štátnych sociálnych dávok a sociálnej pomoci,
b) o zdravotnom poistení s výnimkou poskytovania údajov zdravotnej poisťovni podľa osobitného predpisu,
c) o priestupkoch,
d) o správnych deliktoch,
e) o prístupe k informáciám o ţivotnom prostredí,
f) o zamestnanosti s výnimkou sprostredkovania zamestnania právnickými osobami alebo fyzickými osobami za úhradu.
(3) Od poplatkov sú oslobodené úkony a konania vykonané a uskutočnené v dôsledku ţivelnej pohromy.
(4) Od poplatkov sú ďalej oslobodené úkony, o ktorých tak určuje medzinárodná zmluva alebo medzinárodná dohoda, ktorými je Slovenská republika viazaná.

 

§ 5
Sadzby poplatkov


Sadzby poplatkov sú určené v sadzobníku pevnou sumou.
Sadzobník poplatkov tvorí súčasť tohto Všeobecne záväzného nariadenia.

 

§ 6
Platenie poplatkov


Poplatky vyberané obcou sa platia v hotovosti do pokladne obce alebo poštovou poukáţkou.

§ 7
Vznik poplatkovej povinnosti a splatnosť poplatkov


1. Poplatky určené pevnou sumou sa platia bez výzvy a sú splatné pri podaní, ktoré smeruje
k vykonaniu úkonu, alebo k uskutočneniu konania, ak pri jednotlivých poloţkách sadzobníka nie je ustanovené inak. Podaním vzniká zároveň poplatková povinnosť. Ak nebol poplatok zaplatený pri podaní alebo v určenej sume, je splatný do 15 dní odo dňa doručenia písomnej výzvy správneho orgánu na jeho zaplatenie.
2. Ak poplatky splatné podľa § 7 tohto Všeobecne záväzného nariadenia nebudú zaplatené, správny orgán úkon nevykoná a konanie zastaví. Proti rozhodnutiu o zastavení konania pre nezaplatenie poplatku sa nemoţno odvolať.

§ 8
Vrátenie poplatku


Ak sa úkon nevykonal alebo konanie sa neuskutočnilo z dôvodov na strane poplatníka, správny orgán, ktorý poplatok vybral, môţe na ţiadosť poplatníka rozhodnúť o vrátení poplatku, najviac však vo výške 65% zo zaplateného poplatku.

§ 9
Poplatky podľa tohto VZN za pracovné úkony, vykonávané obecným úradom a organizáciami samosprávy obce Olešná na rok 2010 uvedené v eurách


a/ Sadzobník poplatkov
1. Miestne zisťovanie z podnetu účastníka alebo je nariadené
podľa osobitných predpisov ................................................................................16,50 €
2. Zisťovanie zamestnávateľa občana /k DzN/ .........................................................1,50
3. Zisťovanie prechodného a trvalého bydliska /k DzN/ ..........................................1,50
4. Vydanie potvrdenia o trvalom alebo prechodnom pobyte občana ........................3
5. Poplatok za uţívanie zasadacej miestnosti OcÚ:
– do 2 hodín ..................................................................................................6,50
– za kaţdú ďalšiu začatú hodinu nad 2 hodiny .............................................3
6. Vyhotovenie fotokópií textu:
– formát A4 jednostranne ..............................................................................0,10
– formát A4 obojstranne ................................................................................0,15
– formát A3 jednostranne ..............................................................................0,33
7. Odoslanie faxu:
– v rámci SR – do formátu A4
prvá strana ...................................................................................................1,50
kaţdá ďalšia strana ......................................................................................0,50
– mimo územia SR do formátu A4
prvá strana ...................................................................................................1,50
kaţdá ďalšia strana ......................................................................................0,50
8. Ţiadosť o sprístupnenie informácií v zmysle zák. č. 211/2000 Z.z. o slobodnom
prístupe k informáciám – úhrada všetkých priamych nákladov /nosič, poštovné
atď./ za dodanie informácie v aktuálnych cenách
9. Ţiadosť o predĺţenie lehoty na podanie priznania u daní a poplatkov
– občan .............................................................................................................0,50
– podnik. subjekt, právnická osoba ..................................................................3
10. Upozornenie na neplnenie si poplatkovej povinnosti 1. výzva .................................3
11. Upozornenie na neplnenie si popl. pov. – exekučná výzva.......................................6,50
12. Vyhotovenie odpisu alebo fotokópie výpisu a vydanie potvrdenia o zaplatení
daní, poplatkov, nájmu – podnikateľský subjekt, právnická osoba ...........................3
13. Vyhľadávanie spisov v archíve /za kaţdú začatú stranu/
– pre občanov .................................................................................................. 0,50
– pre podnikateľské subjekty a organizácie ......................................................3
14. Beţný oznam v miestnom rozhlase /podnikateľský, občiansky-vlastný text/:
– do rozhlasu A4 ................................................................................................3
– za kaţdú ďalšiu A4 .........................................................................................3
– za vyhlásenie mimo vysielacieho času 8 – 15 h. Po – Pia...............................3
15. Gratulácia v mestskom rozhlase: vlastný text + 2 piesne Po-Pia .............................0
16. Potvrdenie alebo súhlas na prechodné uzatvorenie predajne alebo prevádzky ........0,50
17. Ţiadosť o vydanie rozhodnutia o určení predajnej doby v predajni ............................3
18. Ţiadosť o vydanie rozhodnutia o zmene predajnej doby ..........................................0,50
19. Ţiadosť o vydanie ročného rybárskeho lístka pre občanov SR .................................6,50
20. Ţiadosť o vydanie trojročného rybárskeho lístka pre občanov SR .........................16,50
21. Vydanie náhradného osvedčenia SHR /pri strate, zničení, poškodení atď./ ..............3
22. Úkon alebo konanie na obecnom úrade s vydaním rozhodnutia ..............................9,50
23. Povolenie na výrub stromu .......................................................................................6,50
24. Vydanie osvedčenia o zápise SHR ............................................................................6,50
25. Zmena údajov v SHR ................................................................................................1,50
26. Poplatok za nadmernú prepravu nákladov celkovej hmotnosti do:
– 20 t ...............................................................................................................99,50
– nad 20 t. do 30 t. ........................................................................................165,50
27. Udelenie súhlasu na uţívanie bytu alebo jeho časti na iné účely ako na bývanie:
– FO ..................................................................................................................9,50
– PO ............................................................................................................. 165,50
28. Vyhotovenie fotokópie mapy:
– vyhotovenie fotokópie mapy obce A4 jednostranne .....................................0,33
– vyhotovenie fotokópie mapy obce A3 jednostranne .....................................0,50
– za informácie z PC – ISKN, zisťovanie súčasného, aktuálneho stavu
parciel za kaţdú parcelu ................................................................................0,33
– za informácie z Pozemkovej knihy t.j. výpis vloţiek, podielov
jednotlivých vlastníkov okrem lesov ............................................................0,33
b/ Správne poplatky v zmysle zák. 232/1999 v znení zmien:
1. Ţiadosť o stavebné povolenie:
- _na stavby dočasných objektov zariadení staveniska, ak sa vydáva
samostatné stavebné povolenie.....................................................16,50
- na stavby, ktoré plnia doplnkovú funkciu rodinného domu a na stavby slú-
ţiace na podnik. činnosť na pozemkoch rodinných domov, na prípojky
na verejnú rozvodnú sieť – voda, kanalizácia..............................16,50
- na stavbu garáţe s jedným alebo dvoma miestami ......................23
- na stavby individuálnej rekreácie (záhradné chaty, záhradné domčeky)
a to: ak zastavané plocha nepresahuje 25 m2 ...............................23
ak zastavaná plocha presahuje 25 m2 ...........................................39,50
2. a) návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby, rozhodnutia o vyuţití územia,
rozhodnutia o zmene územného rozhodnutia alebo predĺţenie platnosti:
- pre FO .......................................................................................6,50
- pre PO .....................................................................................16,50
b) ţiadosť o stavebné povolenie:
a. stavba rodinného domu – poplatok stanovený podľa rozpočtu stavby od 33 do 99,50 €
b. stavba bytových domov ...................................................... 66
c) zmeny dokončených stavieb na bývanie, individuálnu rekreáciu a zmeny
stavieb pred dokončením (prístavba, prestavba, nadstavba) ..................23
3. a) na ostatné neuvedené stavby, na zmeny týchto dokončených stavieb,
zmeny stavieb pred dokončením pri predpokladanom rozpočtovom náklade:
a. do 49.790,50 € .......................................................................33
b. od 49.790,50 do 99.581,50 € vrátane ............................ ......49,50
c. od 99.581,50 do 331.939 € vrátane ........................................66
d. od 331.939 do 3.319.391,50 € vrátane ...................................116
b) kolaudačné rozhodnutie na stavbu s rozpočtovým nákladom:
e. do 49.790,50 €....................................................................... 16,50
f. od 49.790,50 do 99.581,50 € vrátane .....................................23
g. od 99.581,50 do 331.939 € vrátane ..........................................33
h. od 331.939 do 3.319.391,50 € vrátane .....................................66
c) dodatočné stavebné povolenie ................................... dvojnásobok príslušnej sadzby
4. Ţiadosť o povolenie:
a. na zmenu uţívania stavby, ak nie je spojené so stavebným konaním a
vydanie stavebného povolenia ............................................ 16,50
b. na odstránenie stavby .................................................................6,50
c. terénne úpravy ............................................................................6,50
d. na umiestnenie informačného reklamného alebo propagačného zariadenia,
za kaţdé jednotlivé zariadenie ..............................................49,50
5. Návrh na obnovu konania alebo podnet na preskúmanie rozhodnutia
mimo odvolacieho konania na orgáne št. správy:
a. fyzická osoby ......................................................................... 16,50
b. právnická osoba .......................................................................165,50
6. Povolenie vydané pre občana na rozkopanie miestnej komunikácie na dobu:
a. do 24 hod. .....................................................................................1,50
b. do 3 dní .........................................................................................6,50
c. od 3 do 7 dní .................................................................................9,50
d. nad 7 dní za kaţdý deň ..................................................................3
7. Povolenie vydané podnikateľskému subjektu alebo PO na rozkopanie komunikácie alebo chodníka:
a. do 24 hod. ......................................................................................3
b. do 3 dní ........................................................................................16,50
c. od 3 do 7 dní ................................................................................33
d. na 7 dní za kaţdý deň ................................................................... 6,50
8. Úkon alebo konanie spojené s vyjadrením súhl. záväzného stanoviska k investičnej činnosti v zmysle zák. č. 369/1990 Zb. o ob. zriadení v znení doplnkov...3
9. Povolenie na zvláštne uţívanie miestnych komunikácií na prepravu nadmerne ťaţkých alebo na prepravu, pri ktorej vozidlá prekračujú hmotnosť pripadajúcu na jednu nápravu na mieru povolení osobitným predpisom:
poplatok za každú jednotlivú prepravnú trasu a prepravný zámer
Nadmerná preprava:
jednorázová preprava dreva – za kaţdú prepravu – sólo vozidlo .............4,50
– ťahač návesov ..........9,50
Ţiadosť o urýchlené vybavenie povolenia:
- vybavenie do 24 hod. od doručenia ţiadosti ...............................................1,50
- vybavenie do 48 hod. od doručenia ţiadosti ...............................................0,50
10. Povolenie na zvláštne uţívanie MK v súvislosti s uzávierkou príp. obchádzkou ....33
11. Ostatné úkony /konania/ spojené so ţiadosťou na úseku výstavby,
obchodu, podnikania, dopravy ....................................................................0,50
12. Prepisovanie rukopisov – kaţdá začatá strana .............................................. 3
13. Riadková inzercia (A4) v priestoroch KD ......................................................1,50
14. Jednorázový resp. krátkodobý prenájom miestností v KD:
- sál KD do 24 hodín ...............................................................................66
- sál do 10 hodín ......................................................................................33
- kuchyňa .................................................................................................16,50
15. Poplatky v Obecnej kniţnici rieši samostatne Kniţničný poriadok v MK v Olešnej:
- zápisné do kniţnice – deti ......................................................................0,15
- zápisné – dospelých ................................................................................0,33
- dôchodcovia ............................................................................................0
- strata alebo poškodenie knihy – beletria .....................dvojnásobok ceny knihy
náučná .......................trojnásobok ceny knihy
c/ Sadzobník poplatkov v súvislosti s vykonávaním matričnej činnosti
1. a) vyhotovenie odpisu (fotokópie), výpisu alebo písomnej informácie z úradných kníh, úradných záznamov, evidencií, registrov listín a zo spisov alebo súkromných spisov v úradnej úschove s výnimkou prvého úradného výpisu z knihy narodení, manţelstiev, úmrtí, za kaţdú aj začatú stranu ..............................................1,50
b) osvedčenie odpisu (fotokópie), výpisu alebo písomnej informácie z úradných kníh, úradných záznamov, registrov listín a zo spisov alebo súkromných spisov v úradnej úschove, za kaţdú aj začatú stranu v slovenskom jazyku .............................1,50
c) vyhotovenie a osvedčenie matričných dokladov a iných potvrdení o osobnom stave zasielané cudzím zastupiteľským úradom v SR ............................................9,50
Od poplatku podľa písmen a) a b) sú oslobodené národné metodické centrá, osvetové strediská, hvezdárne, planetáriá, múzeá, kniţnice, galérie, štátne divadlá.
Poplatok sa vyberá po vykonaní úkonu na základe ústnej alebo písomnej výzvy.
2. Osvedčenie:
a) podpisu na listine alebo na jej rovnopise, za kaţdý podpis ........................0,50
Od poplatku podľa písmena a) je oslobodené osvedčenie podpisu na listinách potrebných na vykonanie zákona č. 255/1946 Zb. o príslušníkoch ČSA v zahraničí a o niektorých iných účastníkoch národného boja za oslobodenie. Správny orgán môţe poplatok podľa písmena a) zvýšiť aţ o 100 %, ak úkon vyţaduje zvýšenú náročnosť, alebo urýchlené vybavenie.
3. Nahliadnutie do matrík, za kaţdý zväzok matrík ...........................................1,50
4. Overenie správnosti údajov v ţiadosti o výpis z RT a v ţiadosti o odpis RT...1,50
5. Poplatky:
a) uzatvorenie manţelstva pred iným neţ príslušným matr. úradom ŠOSR ...16,50
b) povolenie uzatvoriť manţelstvo ŠOSR mimo určenej doby .......................16,50
c) povolenie uzatvoriť manţelstvo ŠO SR mimo úradne určenej miestnosti ...66
d) uzatvorenie manţelstva medzi ŠO SR a cudzincom ....................................66
e) uzatvorenie manţelstva medzi cudzincami ................................................165,50.
Poznámka:
Poplatky podľa č. 5 sa vyberajú len od jedného zo snúbencov
Text paragrafového znenia je krátený.

 

§ 10
Spoločné a záverečné ustanovenie


1. Na konanie vo veciach poplatkov sa vzťahuje postup podľa oso
bitných predpisov zák. č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov v znení zmien
a doplnkov.
2. Výnos poplatkov je príjmom rozpočtu obce.
3. Ak toto nariadenie neobsahuje podrobnejšiu úpravu, pouţije sa primerane zák. č. 145/1995 Zb. v znení neskorších zmien.
4. Zmeny a doplnky tohto nariadenia schvaľuje Obecné zastupiteľstvo v Olešnej.
5. Schválením VZN o správnych poplatkoch dňa 09.12.2011 č. uzn. 247/2011 sa ruší VZN o správnych poplatkoch schválené dňa 11.12.2009 č.uzn.256/2009.
6. Toto nariadenie nadobúda účinnosť 15-tym dňom od vyvesenia na úradnej tabuli obce.
Novotný Stanislav
starosta obce